მეინდ/მეწარმე მალხაზ ტაბაღუა”,  ვხელმძღვანელობ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პრინციპით

პერსონალურმონაცემთადაცვისწინამდებარეპოლიტიკა, კომპანიისვებგვერდისადასხვადოკუმენტებისიმპირობებთანდაწესებთანერთობლიობაში, რომლებსაცვეყრდნობით, წარმოადგენენიმსაფუძველს, რომელზედაცხორციელდება, თქვენი, ანთქვენსმიერმოწოდებული, იმპერსონალურიმონაცემებისშეგროვება, რომელთაცჩვენდავამუშავებთ. გთხოვთ, გაეცნოთწინამდებარედოკუმენტს, იმისათვისრომწარმოდგენაიქონიოთიმისშესახებ, თურაპრინციპზეააგებულიმუშაობა, თქვენსპერსონალურმონაცემებთანდაჩვენ, როგორვიყენებთმათ. თქვენიპერსონალურიმონაცემებისმოწოდებისას, ელექტრონული (კომპანიისსაიტზე), ანდოკუმენტურიფორმით (კომპანიისოფისში) რეგისტრაციით, თქვენეთანხმებითპერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ, წინამდებარეპოლიტიკაშიგაცხადებულდებულებებს.
ქვეყანაშიარსებულიპერსონალურიმონაცემებისდაცვისშესახებკანონის (საქართველოსკანონიპერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ, დოკუმენტისნომერი 5669, მიღებისთარიღი 28/12/2011) დაცულობისმიზნებისათვის, პერსონალურმონაცემთაოპერატორადგვევლინება “ინდ/მეწარმემალხაზტაბაღუა“, რომლისმისამართია: საქართველო. ზუგდიდი, 2100.  ჭავჭავაძის           ქ 115.
ჩვენ, მონაცემებსვამუშავებთკანონმდებლობისდაცვით. მონაცემთადამუშავებისმიზანია – ჩვენივალდებულებებისშესრულებადაჩვენიუფლებებისდაცვა, რომლებიცწარმოიშვებათქვენირეგისტრაციისას. ჩვენსმიერმონაცემთადამუსავებახორციელდებაწინამდებარეპოლიტიკისწესებისდაცვით.

 1. ინფორმაციარომელიცჩვენშესაძლოა მივიღოთ თქვენგან

ჩვენ, თქვენგან, თქვენსშესახებ, შეიძლებამივიღოთდადავამუშავოთშემდეგიმონაცემები:

1.1 ინფორმაცია, რომელსაცთქვენმოგვაწოდებთჩვენ. თქვენშეგიძლიათმოგვაწოდოთინფორმაციათქვენსშესახებ, ჩვენსსაიტზე www.mytechnica.ge სარეგისტრაციოფორმისშევსებით, წერილობით, ელექტრონულიფოსტითანსხვა. აქ, მოიაზრებაისინფორმაცია, რომელსაცთქვენ, გვაწვდითჩვენ, ჩვენსსაიტზერეგისტრაცისას (როდესაცრეგისტრირდებითმომხმარებლისსტატუსით), პროდუქციისმოძიებისას, შეკვეთისგანთავსებისას, სოციალურქსელებშიანჩვენსსაიტზეორგანიზებულგანხილვაშიანსხვაღონისძიებებშიმონაწილეობისმიღებისას, კონკურსებში, პრომოაქციებშიანკვლევებშიმონაწილეობისას, აგრეთვეჩვენსსაიტზეარსებულიპრობლემებისშესახებინფორმაციისმოწოდებისას. ინფორმაცია, რომელსაცთქვენ, გვაწოდებთჩვენ, შეიძლებაშეიცავდესშემდეგმონაცემებს:

 • სახელი, გვარი

 • დაბადებისთარიღი

 • მისამართი

 • ელექტრონულიფოსტისმისამართი

 • სტაციონალურიდამობილურიტელეფონისნომერი

 • კონსულტანტისუნიკალურისაიდენტიფიკაციონომერი

 • პირადისაიდენტიფიკაციონომერი

 • საბანკორეკვიზიტები

 • თქვენიმეურვისსახელიდაგვარი (თუთქვენარასრულწლოვანიხართ)

ვიმედოვნებთ, რომთქვენ, მოგვაწოდებთზემოხსენებულმონაცემებს. თუმცა, თუთქვენ, არგსურთჩვენთვის, თქვენიპირადიინფორმაციისგამხელა, გთხოვთნუმოგვაწოდებთპირადინფორმაციას. ამასთანავე, გთხოვთგაითვალისიწნოთ, რომაღნიშნულიინფორმაცისმოუწოდებლობისშემთხვევაში, ცალკეულშემთხვევებში, ჩვენვერშევძლებთმოგაწოდოთთქვენსმიერმოთხოვნილიმომსახურებები.

1.2 ინფორმაციარომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ. ჩვენვინახავთისტორიასთქვენიშესყიდვებისშესახებ, მონაცემებსჩვენიკონსულტანტებისქსელში, ჩვენსსაიტზე, თქვენინებისმიერისტუმრობისას, ჩვენშეგვიძლიაავტომატურადმოვიძიოთშემდეგიინფორმაცია:

 • ტექნიკურიინფორმაცია, იმინტერნეტპროტოკოლისმისამართის (I) ჩათვლით, რომელიცგამოყენებულიიქნათქვენიკომპიუტერისინტერნეტქსელშიჩასართავად, აგრეთვე, ინფორმაციათქვენი (მომხმარებლის) სახელის, ტიპისდაბრაუზერისვერსიის, საათობრივიზონის, ბრაუზერისტიპისდაპლაგინების, საოპერაციოსისტემისდაპლატფორმისშესახებ;

 • ინფორმაცია, ჩვენსსაიტზე, თქვენი, უნფიცირებულილოკატორებისრესურსებით (URL) ვიზიტისთაობაზე (ვიზიტებისისტორიისჩათვლით) დათქვენივიზიტისდამთვრებისშემდეგ (თარიღისადადროისჩათვლით). აგრეთვე, თქვენსმიერმოძიებულიდადათვალიერებულიპროდუქცია, ვებგვერდისრეაგირებისსისწრაფე, ჩატვირთვისდროსდაშვებულიშეცდომები, ზოგიერთიგვერდისდათვალიერებისხანგრძლივობა, ინფორმაციააღნიშნულგვერდებზეშესრულებულიქმედებებისშესახებ (დათვალიერება, დაწკაპუნება, მაუსისკურსორისმიმართვა), აგრეთვეიმმეთოდებისშესახებ, რომელიცგამოყენებულიიქნაგვერდისდასატოვებლად. ასევე, ტელეფონისნომერი, რომელიცგამოყენებულიიქნაჩვენსკომპანიაში (საოპერაციოგანყოფილებაში) დასარეკად.

1.3. ინფორმაციარომელსაც ჩვენ ვიღებთ სხვა წყაროებიდან. ჩვენშეიძლებათქვენშესახებინფორმაციამივიღოთ, თუთქვენსარგებლობთჩვენიმართვისქვეშარსებულისხვავებ-საიტებითანსხვამომსახურებით, რომელსაცჩვენვთავაზობთმომხმარებელს. ჩვენასევემჭიდროთანამშრომლობაგვაქვსსხვა, მესამემხარეებთან (მაგ; საქმიანიპარტნიორებისჩათვლით, რომლებიცგვაწვდიანტექნიკურისახისმომსახურებას, გადახდებისუზრუნველყოფითმომსახურებას, მოწოდებისმომსახურებას, სარეკლამოქსელებისმომსახურებას, ანალიტიკურიორგანიზაციები, საძიებელიინფორმაციისმომწოდებელისააგენტოები) დაშესაძლოაინფორმაციისმათგანმიღება.

 1. ინფორმაციის გამოყენება

თქვენსმიერმოწოდებულინფორმაციას, ჩვენ, ვიყენებთშემდეგიამოცანებისშესასრულებლად:

 • ჩვენივალდებულებებისშესრულება, რომლებიცწარმოიშვებათქვენთანხელშეკრულებისდადებისსაფუძველზე, აგრეთვეთქვენთვის, თქვენსმიერმოთხოვნილიინფორმაციის, პროდუქციისდამომსახურებისმოწოდება, სადავოსაკითხების, გადახდებისაკუმულირებისადაუზუსტობებისაღმოფხვრისჩათვლით;

 • თქვენთვისინფორმაციისმოწოდება, ისეთიპროდუქციასადამომსახურებებზე, რომლებსაცჩვენგთავაზობთდარომლებიცანალოგიურიათქვენსმიერუკვეშეძენილისანმოთხოვნილისა;

 • თქვენთვის, იმუფლებების, უპირატესობების, ანაზღაურებისდასხვათამოწოდება, რომლებიცწარმოიშვებაჩვენსშორისარსებულიკონტრაქტებისსაფუძველზე;

 • თქვენსმიერ, ჩვენიკომპანიისპოლიტიკისადამუშაობისწესებისდაცვისუზრუნველყოფა;

 • ინფორმაციისმოწოდებათქვენთვის (ან, მესამემხარისათვის, ნებართვისმიცემა – მოგაწოდონინფორმაცია) იმპროდუქციისადამომსახურებისშესახებ, რომლებიც, ჩვენისაზრით, თქვენთვისსაინტერესოშეიძლებააღმოჩნდეს. ინფორმაციისმოწოდება, იმპროდუქციისადამომსახურებისანალოგიურისთაობაზე, რომლებიცთქვენ, ადრეუკვეგქონდათშეძენილი, ანრომლებიცთქვენთანგანსჯისსაგანიიყო, განხორციელდებამხოლოდელექტრონულიკავშირისსაშუალებებით (ელ. ფოსტადასმს). ინფორმაციისმოწოდებისაღნიშნულიმეთოდები, გამოყენებულიიქნებამხოლოდთქვენითანხმობისშემთხვევაში. თუთქვენ, გადაიფიქრებთდაარგსურთ, რომთქვენიმონაცემებიგამოყენებულიქნასმსგავსიმიზნებისათვის, ანარგსურთ, რომთქვენიმონაცემებიგადაეცეთმესამეპირებსმარკეტინგულიმიზნებისათვის, მონიშნეთშესაბამისიუჯრათქვენსექაუნთში, ანგააგზავნეთელექტრონულიშეტყობინებაშემდეგელექტრონულმისამართზე cielingeorgia@gmail.comანდაუკავშირდითგანყოფილებასშემდეგტელეფონზე: +995 571 11 07 47

 • შეტყობინება, ჩვენიმომსახურებისტიპებში, ცვლილებებისშესახებ;

 • დარწმუნება, იმაშირომ, ჩვენისაიტისშევსება, წარმოდგენილიაიმსახით, რომელიცეფექტურიათქვენთვისდათქვენიკომპიუტერისათვის;

 • საიტისდაშიდაოპერაციებისმართვა, მათშორის, გაუმართაობისაღმოფხვრის, მონაცემთაანალიზის, ტესტირების, კვლევის, სტატისტიკურიმონაცემებისდაგამოკითხვებისჩათვლით;

 • ჩვენისაიტისსრულყოფა, თქვენთვისდათქვენიკომპიუტერისათვის, ინფორმაციისმაქსიმალურადეფექტურისაშუალებებითმიწოდებისმიზნით;

 • თუ, თქვენუკვეგააკეთეთშესაბამისიარჩევანი, ჩვენგან, მომსახურებისმისაღებად, საჭიროინტერაქტიურიფუნქციით. თქვენიუზრუნველყოფა;

 • ჩვენისაიტისუსაფრთხოებისუზრუნველყოფა;

 • თქვენთვის (დასხვებისთვისაც) უკვემოწოდებულირეკლამისეფექტურობისშეფასება, აგრეთვე, შესაბამისისარეკლამომასალებისმომავალშიმოწოდება. მათშორის, მომხმარებლებისკმაყოფილებისხარისხისშეფასებისათვისსაჭიროკველევებიდასხვა;

 • თქვენთვისდაჩვენისაიტისსხვამომხმარებლებისათვის, პროდუქციისადამომსახურებებისშესახებ, საინტერესოწინადადებებისადარეკომენდაციებისმომზადება;

 • თქვენგან, აგრეთვემარეგულირებელიდასხვაორგანიზაციებიდანმიღებულ, სათანადოდგაცხადებულიურიდიულმოთხოვნებზეპასუხებისგაცემა.

 1. თქვენს შესახებ ინფორმაციის გაცხადება

3.1 ჩვენარვყიდით, არვაწოდებთდაარვვაჭრობთთქვენიპერსონალურიინფორმაციით.

3.2 ჩვენ, ჩვენისაქმიანობის (პ.2 – ინფორმაციისგამოყენება) მხრდასაჭერად, შეგვიძლიაწვდომამივცეთ, თქვენსპერსონალურმომაცემებზედამათიდამუშავებისნებადავრთოთ, ჩვენსჯგუფშიშემავალკომპანიებს (სათაოჰოლდინგიდამათშიშემავალიშვილობილიკომპანიები).

3.3 ჩვენშეგვიძლიაწვდომამივცეთ, თქვენსპერსონალურმომაცემებზედამათიდამუშავებისნებადავრთოთმესამეპირებს, მკაცრადგანსაზღვრულშემთხვევებში, მხოლოდშემდეგიმიზნებისათვის:

 • საქმიანიპარტნიორები: ჩვენთანანთქვენთანკონტრაქტისპირობებითდაკავშირებულიმომწოდებლები. ამასთანავე, ამკატეგორიაშიშედიანშემდეგიორგანიზაციები: გადამზიდავი, კრედიტებისამომღებისააგენტოები, ლოგისტიკურიმომსახურებისმომწოდებლები (მაგ. ტვირთისგადაზიდვა, შეფუთვადასხვა);

 • სარეკლამოსააგენტოებიდაქსელები, რომელთაცესმონაცემებისჭირდებათთქვენთვისდასხვებისათვისსაინტერესოსარეკლამოკამპანიებისდააქციებისარჩევისადამომსახურებისათვის. ჩვენ, სარეკლამოორგანიზაციებს, არვუმჟღავნებთისეთინფორმაციას, რომლითაცშესაძლებელიაპირისიდენტიფიცირება. თუმცა, შესაძლოამივაწოდოთზოგადიინფორმაციაჩვენიმომხმარებლებისშესახებ (მაგ. დაახლოებით 500 ადამიანმა, ასაკით 30 წლამდე, დააჭირახელიმათრეკლამას, ამათუიმდღეს). აგრეთვე, ასეთი, ზოგადიტიპისინფორმაცია, შესაძლოა, გამოვიყენოთსარეკლამოორგანიზაციებისდასახმარებლად, რათამათმოახერხონთავიანთირეკლამის, მიზნობრივიაუდიტორიისათვისმიწოდება (მაგ. ახალიკონსულტანტები-განსაზღვრულტერიტორიაზე);

 • მომწოდებლებიდაანალიტიკოსები, რომლებიცუზრუნველყოფენჩვენისაიტისსრულყოფასადაოპტიმიზაციას;

 • რეიტინგულისააგენტოები, რომელთამიზანიასაკრედიტოშეფასება, თუ, ასეთიპროცედურა, გათვალისწინებულიიქნებათქვენსადაჩვენსშორისდასადებიხელშეკრულებით;

 • ტექნიკურიგადაწყვეტილებებისისმომწოდებლები, რომლებიც, საშუალებასგვაძლევენჩვენ, გამოგიგზავნოთთქვენ, შეტყობინებებები (მარკეტინგული, ანმომხმარებელთაკმაყოფილებისშემსწავლელიკვლევებისშედეგებისამსახველი, თუკიასეთიინფორმაციისმიწოდებაზე, თქვენ, თანხმობაუკვეგაცხადებულიგაქვთ) შესახებ. მაგალითად, მასიურად, სმსშეტყობინებებისგაგზავნისორგანიზატორიკომპანიები.

ჩვენ, აგრეთვე, შეგვიძლიაგავანდოთთქვენიპერსონალურიმონაცემები, მესამემხარეებს, თუ:

 • თუჩვენვყიდით, ვყიდულობთანსხვაგზითგადავცემთრომელიმებიზნესსანაქტივს, რაშემთხვევაშიცჩვენშეიძლებაგავუმხილოთთქვენიპირადიმონაცემებიაღნიშნულიბიზნესის/აქტივებისპოტენციურმყიდველს, გამყიდველსანშემძენს;

 • თუჩვენსკომპანიას, ანპრაქტიკულადმთელმისაქტივებს, იძენსმესამემხარე, რაშემთხვევაშიცკომპანიისკლიენტებისპირადმონაცემთაბაზა, განიხილებამისაქტივადდაგანკუთვნილიამესამემხარისათვისგადასაცემად;

 • თუჩვენ, კანონმდებლობისშესაბამისად, დაგვეკისრებათქვენიპერსონალურიმონაცემებისგამხელა, ასევე, ჩვენიკომპანიისპოლიტიკებისადაწესებისდაცვისუზრუნველყოფისმიზნით, აგრეთვე, ჩვენისაკუთარიანკომპანიისკლიენტებისუფლებების, ანსხვა, მესამეპირთაუფლებებისდაცვისმიზნით. ამაშიშედისინფორმაციისგაცვლა, სხვაკომპანიებისადაორგანიზაციებთან, თაღლითობისგანთავდაცვისდასაკრედიტორისკებისშემცირებისმიზნით.

 1. სად და როგორ ვნახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

ინფორმაციას, რომელსაცთქვენგვაწვდითდარომელსაცჩვენ, თქვენსშესახებვაგროვებთ, ინახებადაცულსერვერებზე. “ონლაინ” რეჟიმშიგანხორციელებულიგადახდებიდაშიფრულია SSL ტექნოლოგიებითდამუშავდებადამოუკიდებელიპროვაიდერებისმიერ. ჩვენარვინახავთდაარვაგროვებთინფორმაციასსადებეტოდასკრედიტობარათებისშესახებ, რომლებიდანაცგანხორციელებულია “ონლაინ” ტრანზაქციები.
მონაცემები, რომლებსაცჩვენ, თქვენსშესახებვაგროვებთ, შესაძლოაგადაიცესდაინახებოდესპერსონალურმონაცემთადაცვისმქონე, ადექვატურიგარანტიებისმქონესხვაქვეყნებში (ქვეყნებისჩამონათვალიდამტკიცებულიაპერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორის 2014 წლის 16 სექტემბრისბრძანება №1-ით). ისინიასევეშესაძლოადამუშავებულიიქნასკომპანიის/კომპანიებისჯგუფშიშემავალიანმომწოდებელიკომპანიისიმთანამშრომელებისმიერ, რომლებიციმყოფებიანჩამოთვლილიქვეყნებიდანრომელიმეში. აღნიშნულთანამშრომლებს, ყოველივეზემოთქმულთანერთად, შესაძლოადაევალოთ, თქვენიშეკვეთის, თქვენისაგადახადორეკვიზიტების, წარმატებისგეგმისშესაბამისადმისაღებიანაზღაურების, აგრეთვემხარდასაჭერიმომსახურებისუზრუნველყოფა. თქვენიპერსონალურიმონაცემებისმოწოდებით, თქვენ, ეთანხმებითმათშენახვას, დაცვასადადამუშავებას. ჩვენ, მივიღებთყველაქმედითზომებს, თქვენიპერსონალურიინფორმაციისადაკანონმდებლობისშესაბამისადშედგენილი, წინამდებარეპოლიტიკის, დასაცავად.

 1. აუცილებელი სიფრთხილის დაცვის ვალდებულება

თუ, ჩვენ, მოგაწოდეთ (ანთქვენაირჩიეთ) პაროლი, რომლითაც, ჩვენისაიტისგარკვეულსეგმენტებზე (“სარეგისტრაციოჩანაწერი”) მოგეცათწვდომა, თქვენგეკისრებათპასუხისმგებლობაამპაროლისკონფიდენციალურობაზე. გთხოვთ, არავისარგაანდოთაღნიშნულიპაროლი. თუთქვენ, მესამეპირებს, გაანდობთპაროლს, თქვენ, პასუხსაგებთყველაქმედებაზე, რომელიცგანხორციელებულიქნებათქვენისააღრიცხვოჩანაწერისმეშვეობით. თუთქვენ, კარგავთთქვენსპაროლზეკონტროლისსაშუალებას, თქვენ, შესაძლოა, დაკარგოთკონტროლითქვენსპერსონალურმონაცემებზე, დათქვენისახელით, შესაძლოა, განხორციელებულიქნასიურიდიულიპასუხისმგებლობისშემცველიქმედებები. ამიტომ, თუთქვენიპაროლი, რაიმემიზეზისგამო, კომპრომეტირებულია, აუცილებელია, სასწრაფოდშეცვალოთიგიდაშეგვატყობინოთჩვენ. ჩვენ, არასოდესარვითხოვთთქვენსპაროლს, გარდამომხმარებლისსახელისიდენტიფიკაციისპროცედურისგავლისა, რაცაუცილებელიასაიტზეშესასვლელად. ჩვენითანამშრომლები, იცავენინფორმაციისდაცვისუზრუნველყოფისათვისაუცილებელვალდებულებას.
სამწუხაროდ, ინტერნეტითინფორმაციისგადაცემა, სრულიადუსაფრთხოარარის. მიუხედავადიმისა, რომჩვენიმხრიდან, ყველაზომაიქნებამიღებულითქვენიპერსონალურიინფორმაციისდასაცავად, ჩვენ, არშეგვიძლია, ჩვენსსაიტზეარსებული, თქვენიინფორმაციისსრულიუსაფრთხოებისგარანტირება. Nნებისმიერიინფორმაციისმოწოდება, თქვენირისკისქვეშხდება. თქვენგან, ინფორმაციისმიღებისშემდეგ, ჩვენ, განუხრელადდაზუსტადდავიცავთუსაფრთხოებისპროცედურებსდაზომებს, იმისათვის, რომთავიდანავიცილოთთქვენსპირადინფორმაციაზეარასანქცირებულიწვდომა.

 1.  თქვენი უფლებები

6.1 მარკეტინგულიინფორმაცია.

თქვენუფლებაგაქვთმოიხოვოთჩვენგან, რომჩვენარდავამუშავოთთქვენიპერსონალურიინფორმაციამარკეტინგულიმიზნებისათვის. როგორცწესი, ჩვენ, წინასწარ (ინფორმაციისშეგროვებისდაწყებამდე) გატყობინებთ, ამმიზნებისათვის, თქვენიპერსონალურიინფორმაციისგამოყენებისშესაძლებლობისშესახებ. ასევე, წინასწარგატყობინებთ, თუჩვენ, შესაძლოა, თქვენიპერსონალურიინფორმაციაგადავცეთმესამემხარეს.

 6.2 ინფორმაციაზეწვდომა. დაზუსტებადაწაშლა.

თქვენ, გაქვთწვდომისუფლება, თქვენსშესახებშეგროვებულინფორმაციაზე, დაასევეგაქვთუფლება, მოითხოვოთმისიკორექტირებაანწაშლა. თუთქვენ, მიმართავთთქვენსსააღრიცხვომონაცემებს, თქვენ, გაქვთმისიუმეტესინაწილისდათვალიერების, შემოწმებისდაკორექტირებისსაშუალება. ზოგადად, ჩვენ, ხელით, არვცვლითთქვენსპერსონალურმონაცემებს, რადგანაცმათიიდენტურობისდადგენა, ჩვენიმხრიდან, დისტანციურად, შესაძლოა, რთულიაღმოჩნდეს. ამასთანავე, თქვენიპერსონალურიმონაცემებისდაზუსტებადამათშიაუცილებელიკორექტივებისოპერატიულადშეტანა, თქვენიპასუხგელობისსფეროსწარმოადგენს. თქვენიმოთხოვნისშესაბამისად, რომელიც, კომპანიისსაოპერაციოგანყოფილებაში, ელექტრონულმისამართზეუნდაგამოიგზავნოს, ჩვენ, კანონმდებლობისშესაბამისად, მაქსიმალურადოპერატიულად, დავხურავთთქვენსსააღრიცხვოჩანაწერს. ჩვენ, დახურულსააღიცხვოჩანაწერებს, თაღლითობისთავიდანაცილების, დავალიანებისამოსაღებად, სადავოსაკითხებისგადასაჭრელადდასხვაკანონმდებლობისშესაბამისიქმედებებისათვის, ვინახავთ 10 (ათი) წლისგანმავლობაში.

 1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების დავალება – თქვენი ვალდებულებები

ვინაიდანთქვენ, ჩვენიკონსულტანტებისქსელისწევრიხართ, ჩვენ, წინამდებარედებულებისშესაბამისად, გავალებთთქვენ, ჩვენიქსელისმონაწილე, სხვაკონსულტანტებისპერსონალურიმონაცემებისდამუშავებას.
ჩვენ, გავალებთთქვენ, პერსონალურიმონაცემებისდამუშავებასიმმოცულობითდაიმმიზნებით, რომლებიცაღწერილია “წესებში”, ხოლოთქვენ, თანხმდებითდაამუშავოთაღნიშნულიმონაცემები, კანონმდებლობისშესაბამისად, კერძოდ, თქვენთვისმონდობილიინფორმაციისდამუშავებისადადაცულობისმარეგულირებელიწესებისგათვალისწინებით.
თქვენსმიერპერსონალურიინფორმაციისდამუშავებისერთადერთიმიზანია – “წესების” დებულებებისდაცვა.

კერძოდ, თქვენვალდებულნიხართ:

 • ვენსმიერ, თქვენთვის, მოწოდებულიპერსონალურიმონაცემები, დაამუშაოთმხოლოდდამხოლოდწინამდებარეპოლიტიკითგათვალისწინებულიდაზემოთნახსენებიმიზნებისათვის;

 • ამდოკუმენტშიმითითებულისაშუალებებისგარდა, სხვამეთოდეითარგანახორციელოთარანაირიქმედებები, პერსონალურიმონაცემებისშემდგომიგავრცელებისათვის (თუკანონმდებლობითსხვარამარარისგათვალისწინებული);

 • ჩვენიურთიერთობისშეწყვეტისშემდეგ (ე.ი. თქვენი, როგორცკონსულტანტის, რეგისტრაციისგაუქმებისშემდეგ), დაუყოვნებლივდააბრუნოთუკან, თქვენთვისმინდობილიპერსონალურიმონაცემებიდაწაშალოთისინი, ელექტრონულიინფორმაციისყველაიმმატარებლიდან, რომლებზედაცთქვენ, ზემოთნახსენებიმიზნებისგანსახორციელებლად, შესაძლოაგქონდეთისინიშენახული.

ჩვენ, ვიტოვებთ, თქვენთვისმონდობილიინფორმაციის, დაცულობისშემოწმებისუფლებას. თქვენ, ვალდებულიხართ, ჩვენგან, შესაბამისი, შეტყობინებისმიღებისთანავე, დაუყოვნებლივმოგვცეთ, ასეთიშემოწმებისჩატარებისსაშუალება.

თქვენ, აცხადებთთანხმობას, ოპერატიულადდაკორექტულადგასცეთპასუხი, ჩვენსმიერ, თქვენთვის, მონდობილიპერსონალურიმონაცემების, დამუშავებასადადაცვასთნდაკავშირებულდასმულ, ყველაკითხვას, რომლებიცდაკავშირებულიაპერსონალურიმონაცემებისდამუშავებისწინამდებარეპოლიტიკასადაწესებთან. კერძოდ, ესეხებათქვენსმიერგამოყენებულიპერსონალურიმონაცემებისდაცულობას.

ჩვენ, თქვენ, ნებასგრთავთ, დაამუშაოთპერსონალურიმონაცემები, წინამდებარეპოლიტიკითგათვალისწინებულიმოცულობითდამიზნებისათვის. კერძოდ, ელექტრონულიანდოკუმენტურისახით. აღნიშნულიმონაცემებისდამუშავებისნებას, ასევე, ვრთავთიმპირებს, რომლებიც, თანამშრომლობენთქვენთან, სამოქალაქო-საკანონმდებლოხელშეკრულებებისსაფუძველზე, იმპირობით, რომთქვენ, საკონტარქტოპირობებისსაფუძველზეადასტურებთ, რომესპირები, აკმაყოფილებენპერსონალურიმონაცემებისდაცვისყველამოთხოვნას, რომელთადაცვაცგევალებათთქვენ. ამასთანავე, აუცილებელია, ჩვენითანხმობა, ასეთორგანიზაცებთან/პირებთან (რომლებიცამუშავებენინფორმაციას) თანამშრომლობაზე.

ჩვენსშორის, არსებობსშეთანხმება, რომ, პერსონალურიმონაცემებისშემცველიფაილებისერთმანეთისათვის, საერთოქსელისსაშუალებით, გადაგზავნისას, გამოყენებულიიქნებაშიფრი, რაცპერსონალურიინფორმაციისდასაცავადგამოიყენება.

ჩვენგვაქვს, თქვენი, კონსულტანტადრეგისტრაციისგაუქმებისუფლება, თუ, თქვენ, წინამდებარეპოლიტიკისდარღვევით, გამოიყენებთპერსონალურმონაცემებს.

ჩვენ, არვაგებთპასუხს, თქვენსვალდებულებებზე, რომლებიცგაგაჩნიათ, ანწარმოგეშვებათ, მესამეპირებისწინაშე.

 1. cookie- ფაილები

ჩვენისაიტისსხვამომხმარებლებისაგან, თქვენიგამიჯვნისმიზნით, ჩვენივებ-საიტი (ვებ-გვერდი) იყენებსე.წ.  cookie-ფაილებს (მომხმარებლისკომპიუტერისპატარაფაილები,). მოცემულიტექნოლოგიახელსუწყობსთქვენსმიერ, ჩვენისაიტისთსარგებლობისპოზიტიურგამოცდილებას, ხოლოჩვენ, საშუალებასგვაძლევს, სრულლვყოთჩვენისაიტი. ჩვენ,  cookie-ფაილებსვიყენებთინფორმაციულინაკადისანალიზისათვის. ამასთანავე, ისინიგამოიყენებამომსახურებისინდივიდუალურიპარამეტრებისთვის, ინფორმაციისშესავსებადდარეკლამისათვის, აგრეთვე, რეკლამისეფექტურობისგანსასაზღვრად.

გარკვეული cookie-ფაილებიშეიცავენპერსონალურმონაცემებს – მაგალითად, როდესაც, ხელსაჭერთუჯრას “დამიმახსოვრემე”, შემდგომიშესვლისას, cookie-ფაილიიმახსოვრებსსახელს. უმრავლესობა cookie-ფაილებისა, არიმახსოვრებსმომხმარებლისმაიდენტიფიცირებელმონაცემებს. ამისნაცვლად, ისინი, იმახსოვრებენუფროზოგადინფორმაციას, ისეთსროგორიცაა: საიტზეშესვლისმეთოდი, ორიფლეიმისვებ-გვერდისგამოყენებადამომხმარებლისჩვეულებრივიადგილსამყოფელი.

ორიფლეიმიგთავაზობთგარკვეულმომსახურებას, რომელიზედაცწვდომაშესაძლებელიამხოლოდcookie-ფაილებისმეშვეობით.

ზოგადად, cookie-ფაილებიასრულებენოთხსხვადასხვაფუნქციას.

8.1 ძირითადი cookie-ფაილები

ზოგიერთი cookie-ფაილი, ძალიანმნიშვნელოვანია, ჩვენსვებ-გვერდზემუშაობისათვის. მაგალითად, ისინი, რეგისტრირებულიმომხმარებლისიდენტიფიცირებისდამთლიანვებ-გვერდზეწვდომისსაშუალებასიძლევიან. თუ, რეგისტრირებულიმომხმარებელი, გამორთავს cookie-ფაილებს, ვებ-საიტისზოგიერთგვერდზეწვდომა, მისთვისშეუძლებელიიქნება.

8.2 საექსპლუატაციო cookie-ფაილები

სხვა  cookie-ფაილები, შესაძლებელია, გამოყენებულიქნასიმისანალიზისათვის, თუროგორიყენებენმომხმარებლებივებ-საიტს, აგრეთვევებ-საიტისწარმადობისმონიტორინგისათვის. ის, საშუალებასაძლევს “ორიფლეიმს”, უზრუნველყოსმაღალიხარისხისმომსახურებაინდივიდულურიპარამეტრებისდაყენებით, აგრეთვე, სწრაფიიდენტიფიცირებისდანებისმიერიწარმოქმნილიპრობლემისსწრაფადგასწორებისგზით. მაგალითად, საექსპლოატაციო cookie-ფაილები, შესაძლებელია, გამოყენებულიიქნას, ყველაზეპოპულარულიგვერდებისგამოსავლენადდაიმისგანსასაზღვრად, თუზოგიერთიგვერდები, რატომიღებენშეტყობინებებსშეცდომებისშესახებ. ვებ-გვერდზე, სტუმრობისისტორიისსაფუძველზე, ეს cookie-ფაილები, შესაძლოა, გამოყენებულიიქნას, მომხმარებლისათვისსაინტერესოპროდუქტებისადამომსახურებისსახეებისგანსასაზღვრად.

8.3 ფუნქციონალური cookie-ფაილები

ფუნქციონალურიcookie-ფაილებიგამოიყენებაიმისათვის, რომორიფლეიმისვებ-გვერდმა, შეძლოსიმისდამახსოვრება, თურასირჩვესმომხმარებელი.

8.4 ქცევაზეორიენტირებულისარეკლამო cookie-ფაილები

მომხმარებლებს, ყოველთვისშეუძლიათ, უარითქვან cookie-ფაილებზე, თუ, მათიბრაუზერიამისსაშუალებასიძლევა, თუმცა, ამანშესაძლოახელიშეუშალოსმათმიერ, ორიფლეიმისზოგიერთისისტემისგამოყენებას.

დეტალურდ, იმისშესახებ, როგორშეიძლება cookie-ფაილებისგამორთვა, იხ. აქ (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

დეტალურად, იმისშესახებ, თუროგორგამოიყენება cookie-ფაილებიკომერციულსაქმიანობაში, იხ. აქ ((http://www.allaboutcookies.org/).

 1. ცვლილებები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ჩვენს პოლიტიკაში

ნებისმიერიცვლილება, რომელიცშესაძლოაშევიდესპერსონალურმონაცემთადაცვისჩვენსპოლიტიკაში, განთავსებულიიქნებაჩვენსვებ-გვერდზედათუესაუცილებელიიქნება, გამოგეგზავნებათელფოსტით, ანსხვასაშუალებით. ინფორმაცია, ცვლილებებზე, ხელმისწვდომიიქნებაჩვენსორგანიზაციებშიც. ჩვლილებები, ძალაშიშევა, მათიგამოქვეყნებისდღიდან. პერსონალურმონაცემთადაცვისპოლიტიკაშიცვლილებისპუბლიკაციისშემდეგ, თქვენსმიერ, საიტითსარგებლობისგაგრძელება, ანშეკვეთისგანთავსება, განიხილება, როგორცთქვენითანხმობა, პოლიტიკაშიშეტანილცვლილებაზე.

 1. საკონტაქტო ინფორმაცია

ჩვენ, მივესალმებით, პერსონალურმონაცემთადაცვისპოლიტიკასთანდაკავშირებულკითხვებს, კომენტარებსდამოთხოვნებს.

თუთქვენდარწმუნებულიხართ, რომ, ჩვენდავარღვიეთპერსონალურმონაცემთადაცვისწინამდებარეპოლიტიკა, მოგვწერეთაღნიშნულ cielingeorgia@gmail.com  მისამართზეანდარეკეთჩვენიკომპანიისსაოპერაციოგანყოფილებაში, შემდეგნომერზე  571 11 07 47 ამასთანავე, გთხოვთ, რაცშეიძლებადეტალურადაღწეროთ, თქვენიმოსაზრებით/რწმენით, რაგზითდაირღვაპერსონალურმონაცემთადაცვისწინამდებარეპოლიტიკა. ჩვენ, ოპერატიულადგანვიხილავთთქვენსსაჩივარს.

პუბლიკაციისთარიღი: 28 თებერვალი, 2016 წელი.

 1. ინტერნეტისმომხმარებელთამიერსაიტის www.ciel.ge–is  გამოყენებისსაერთოწესები

ახლანდელისამომხმარებლოშეთანხმება (შემდგომშიმოხსენიებული – შეთანხმება) აწესებსპირობებსადაწესებსსაიტ mytechnica.ge-ს  (შემდგომშიმოხსენიებული – საიტი) გამოყენებისათვის, მათშორის:
საიტზეგანთავსებულიმასალებისგამოყენებისპირობები;
მომხმარებლებისმიერსაიტზემასალებისგანთავსებისპირობები (ტექსტურიმასალები, გამოსახულებები, კომენტარებიდაა.შ.) .

მომხმარებლისმიერსაიტისგამოყენებაგულისხმობს, რომეთანხმებადავალდებულებასიღებსდაიცვასმოცემულიშეთახმების, ქვემოთჩამოთვლილიყველაპირობა. მიმდინარეშეთანხმებანაწილობრივანმლიანობაშიშეიძლებაშეიცვალოსნებისმიერდროს, ყველანაირიგაფრთხილებისგარეშე. შეთანხმებისრედაქტირებულივერსიაძალაშიშედისსაიტზეგამოქვეყნებისმომენტიდან.

2.  mytechnica.ge-ს  მასალებისგამოყენებისპირობა

2.1 საიტიშეიცავსმასალებს, რომლებიცდაცულიასაავტოროუფლებებით, სავაჭრონიშნითადაკანონითდაცულისხვამასალებით, ასევე, მაგრამარამხოლოდტექსტები, ფოტომასალა, ვიდეომასალა, გრაფიკულიგამოსახულებები, მუსიკალურიდახმოვანინაწარმოები.
ამასთანსაიტზეარსებულიყველაინფორმაციადაცულიასაავტოროუფლებით, შექმნილიკოლექტიურიშემოქმედებითიმუშაობისშედეგადსაქართველოსკანონმდებლობისმიხედვითსაავტოროდამასთანდაახლოებულიუფლებებისშესახებ.
ciel.ge-ს ეკუთვნისსაავტოროუფლებაგამოიყენოსსაიტზეგანთავსებულიმასალები (მათშორისმოახდინოსშერჩევის, განთავსების, სისტემატიზაციისდამონაცემებისგადაკეთების, უფლება), გარდასაიტზეგანთავსებულიცალკეულიმასალებისა, რომლებშიცაღნიშნულიასხვაპირისანორგანიზაციისსაავტოროუფლება.
შეთანხმებისმოცემულგანყოფილებაშიმითითებულიმდგომარეობაითვალისწინებსინდ/მეწარმე მალხაზ ტაბაღუა“–სადამესამეპირებისუფლებებისდაცვას, რომლებსაცგააჩნიათუფლებებისაიტზეგამოქვეყნებულმასალების („კონტენტზე“) გამოყენებაზე. ამასთანყველაესპიროვნებაუფლებამოსილიაგამოიყენოსსაკუთარიუფლებები, მითითებულიმოცემულშეთანხმებაში, დამოუკიდებლად.

2.2 მომხმარებელსარაქვსუფლებაშეიტანოსცვლილება, მონაწილეობამიიღოსგაყიდვასადაგაცვლაში, არაქვსუფლებასაიტზეარსებულიინფორმაციისმეშვეობითაწარმოოსმასალა, ნაწილობრივანმთლიანობაში, გარადაიმშემთქვევისა, როდესაცნებადართულიაადმინისტრაციისმიერ.

2.2 მომხმარებელსშეუძლიაგადმოწეროსსაიტზეგანთავსებულისაავტოროუფლებებითდაცულიინფორმაცია, მაგრამუფლებამოსილიაგამოიყენოსიგიმხოლოდპირადიმოხმარებისათვის.

2.3 საიტზეარსებულიინფორმაციისსხვავებგვერდზეგამოყენებისაუცილებელიპირობაა, ადმინისტრაციისაგანთანხმობისმიღებადასტატიისგანთავსებისადგილზეუშუალოდიმგვერდისმისამართისმითითება, რომლიდანაცარისაღებულიინფორმაცია.

 1. მასალებისსაიტზეგანთავსებისწესი

3.1 გამოქვეყნებულიმასალებიუნდაშეესაბამებოდესქართულიმართლწერისნორმებს. მიუღებელიამასალებისგამოქვეყნებაორთოგრაფიული, პუნქტუაციურიდასინტაქსურიშეცდომებით, ბარბარიზმებითდაჟარგონებითთუამას არმოითხოვსკონტექსტი.

3.2 გამოქვეყნებულიმასალისსათაურიუნდაიყოსინფორმაციულიდაშეესაბამებოდესგამოქვეყნებულიმასალისშინაარსს.

3.3 აკრძალულიამასალისშეუსაბამოკატეგორიაშიგამოქვეყნება.

3.4 აკრძალულიამასალისისეთისახითმიწოდება, რამაცმომხმარებელიშეიძლებაშეიყვანოსშეცდომაში.

3.5 ზოგიერთიავტორიუფლებასიძლევა, მისმიერშექმნილისტატია, შესაბამისიწყაროსმითითებითანმისგარეშეგავრცელდესმესამეპირებისმიერ, რამაცშესაძლოაგანაპირობოსსხვადასხვამომხმარებლებისმიერ rogor.ge-ზეიდენტურიმასალებისანუდუბლიკატებისგანთავსება. მესამეპირებისსაავტოროუფლებებისდარღვევისგარეშე, მასალის rogor.ge-ზეგანთავსებისშემთხვევაში, საიტისფარგლებშიმისავტორადითვლებაისმომხმარებელი, რომელმაცპირველადგამოაქვეყნააღნიშნულიმასალადააკრძალულიაიგივემასალისსხვამომხმარებლისმიერხელმეორედგანთავსება.
დუბლიკატადარჩაითვლებაუკვეარსებულმასალაზემნიშვნელოვნადუკეთესიხარისხისანალოგისგამოქვეყნება.

 1. აკრძალულიშინაარსისმქონემასალებიდაკომენტარები

4.1 ძალადობაანძალადობისკენმოწოდება.

4.2 რასობრივი, ეთნიკური, სოციალური, რელიგიური, სქესობრივიანსხვანებისმიერისახისსიძულვილისგაღვივებაანდისკრიმინაციისპროპაგანდა.

4.3 დამთრგუნველიდაშემზარავიეფექტისმქონემასალებისგამოქვეყნება, როგორიცააადამიანისსიკვდილის, წამების, სასტიკადმოპყრობის, დასახიჩრებისდასხვასცენები.

4.4 მცდარიინფორმაციისგავრცელებასაზოგადოებისშეცდომაშიშეყვანისმიზნით

4.5 უცენზუროლექსიკა, მათშორისშეფარულისახითდაშეურაცხმყოფელიგამონათქვამებიგამოქვეყნებულმასალებში.

4.6 სახელმწიფოდაკომერციულისაიდუმლოებისგამჟღავნება.

4.7 პირისსაკონტაქტოინფორმაციის (საცხოვრებელიადგილი, ტელეფონისნომერი, პირადობისმოწმობისმონაცემებიდაა.შ.) განსაჯაროება, თუკიამასარმოითხოვსსაზოგადოებრივიინტერესები.

4.8 საავტოროუფლებებისდარღვევა – სხვისისტატიისგამოქვეყნება.

4.9 აკრძალულიაისეთიხასიათისმასალების / კომენტარების / ბმულებისგანთავსება, რომელთაერთადერთიმიზანიაგარკვეულიპროდუქტებისდამომსახურებისრეკლამირება / გაყიდვადარომლებიცკავშირშიარარიანგამოქვეყნებულმასალასთან.

4.10 აკრძალულიააზრსმოკლებული, უშინაარსო, უსარგებლოდაუინტერესომასალების / კომენტარებისგამოქვეყნება.

4.11 აკრძალულიამასალისარასამართლიანადგასაჩივრება.

4.12 ავტორისმიერუცენზუროლექსიკის, მათშორისშეფარულისახითდაშეურაცხმყოფელიგამონათქვამებისგამოყენებამასალებში, კომენტარებშიანწერილებში.

5. რეგისტრაციისპირობები 

5.1 აკრძალულიამომხმარებლისსახელშიუხამსი / უცენზურო, ასევეისეთიშინაარსისსიტყვებისგამოყენება, რომელიცშეიცავსადამიანთადისკრიმინაციისპროპაგანდასრასობრივი, ეთნიკურ, რელიგიური, სქესობრივიდასოციალურინიშნით.

5.2 აკრძალულიასაკუთარითავის ciel.ge-ს თანამშრომლად, სხვაპირადთუორგანიზაციისწარმომადგენლადწარმოჩენადაისეთისახელისდარეგისტრირება, რამაცშეიძლებაშეცდომაშიშეიყვანოსსხვამომხმარებლები (მაგ.: ცნობილიდასაჯაროფიგურებისსახელები, ორგანიზაციისდასახელებები, ადმინისტრატორი, მოდერატორიდაა.შ.).

5.3 რეგისტრაციისასაუცილებელიამოქმედიელ-ფოსტისმითითება.

5.4 აკრძალულიაერთიმომხმარებლისმიერერთზემეტიანგარიშისშექმნაანგამოყენება.

5.5   ciel.ge-  ადმინისტრაციაუფლებამოსილია, ყოველგვარიგაფრთხილებისგარეშეგააუქმოსამმუხლშიმოცემულიწესებისდარღვევითდარეგისტრირებულიმომხმარებლისსახელი.