მეინდ/მეწარმე მალხაზ ტაბაღუა”,  ვხელმძღვანელობ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პრინციპით

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წინამდებარე პოლიტიკა, კომპანიის ვებ-გვერდისა და სხვა დოკუმენტების იმ პირობებთან დაწესებთან ერთობლიობაში, რომლებსაც ვეყრდნობით, წარმოადგენენ იმ საფუძველს, რომელზეც ხორციელდება თქვენი, ან თქვენს მიერ მოწოდებული, იმ პერსონალური მონაცემების შეგროვება, რომელთაც ჩვენ დავამუშავებთ. გთხოვთ, გაეცნოთ წინამდებარე დოკუმენტს, იმისათვის რომ წარმოდგენა იქონიოთ იმის შესახებ, თუ რა პრინციპზეა აგებული მუშაობა, თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან და ჩვენ, როგორ ვიყენებთ მათ. თქვენი პერსონალური მონაცემების მოწოდებისას, ელექტრონული (კომპანიის საიტზე), ან დოკუმენტური ფორმით (კომპანიის ოფისში) რეგისტრაციით, თქვენ ეთანხმებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, წინამდებარე პოლიტიკაში გაცხადებულ დებულებებს.

ქვეყანაში არსებული პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის (საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, დოკუმენტის ნომერი 5669, მიღების თარიღი 28/12/2011) დაცულობის მიზნებისათვის, პერსონალურ მონაცემთა ოპერატორად გვევლინებაინდ/მეწარმე მალხაზ ტაბაღუა“, რომლის მისამართია: საქართველო. ზუგდიდი, 2100.  ჭავჭავაძის 115.

ჩვენ, მონაცემებს ვამუშავებთ კანონმდებლობის დაცვით. მონაცემთა დამუშავების მიზანიაჩვენი ვალდებულებების შესრულება და ჩვენი უფლებების დაცვა, რომლებიც წარმოიშვება თქვენი რეგისტრაციისას. ჩვენს მიერ მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება წინამდებარე პოლიტიკის წესების დაცვით.

ინფორმაცია, რომელიც, ჩვენ შესაძლოა მივიღოთ თქვენგან, თქვენს შესახებ, შეიძლება დავამუშავოთ შემდეგი მონაცემები:

1.1 ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მოგვაწოდებთ ჩვენ. თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ, ჩვენს საიტზე www.ciel.ge სარეგისტრაციო ფორმის შევსებით, წერილობით, ელექტრონული ფოსტით ან სხვა. აქ, მოიაზრება ის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ, გვაწვდით ჩვენ, ჩვენს საიტზე რეგისტრაცისას (როდესაც რეგისტრირდებით მომხმარებლის სტატუსით), პროდუქციის მოძიებისას, შეკვეთის განთავსებისას, სოციალურ ქსელებში ან ჩვენს საიტზე ორგანიზებულ განხილვაში ან სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებისას, კონკურსებში, პრომოაქციებში ან კვლევებში მონაწილეობისას, აგრეთვე ჩვენს საიტზე არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მოწოდებისას. ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ, გვაწოდებთ ჩვენ, შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

სახელი, გვარი

დაბადების თარიღი

მისამართი

ელექტრონული ფოსტის მისამართი

სტაციონალური და მობილური ტელეფონის ნომერი

პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი

საბანკო რეკვიზიტები

თქვენი მეურვის სახელი და გვარი (თუ თქვენ არასრულწლოვანი ხართ)

ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ, მოგვაწოდებთ ზემოხსენებულ მონაცემებს. თუმცა, თუ თქვენ, არ გსურთ ჩვენთვის, თქვენი პირადი ინფორმაციის გამხელა, გთხოვთ ნუ მოგვაწოდებთ პირად ინფორმაციას. ამასთანავე, გთხოვთ გაითვალისიწნოთ, რომ აღნიშნული ინფორმაციi მოუწოდებლობის შემთხვევაში, ცალკეულ შემთხვევებში, ჩვენ ვერ შევძლებთ მოგაწოდოთ თქვენს მიერ მოთხოვნილი მომსახურებები.

1.2 ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ. ჩვენ ვინახავთ ისტორიას თქვენი შესყიდვების შესახებ, მონაცემებს ჩვენი კონსულტანტების ქსელში, ჩვენს საიტზე, თქვენი ნებისმიერი სტუმრობისას, ჩვენ შეგვიძლია ავტომატურად მოვიძიოთ შემდეგი ინფორმაცია:

ტექნიკური ინფორმაცია, იმ ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართის (I) ჩათვლით, რომელიც გამოყენებული იქნა თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ ქსელში ჩასართავად, აგრეთვე, ინფორმაცია თქვენი (მომხმარებლის) სახელის, ტიპის და ბრაუზერის ვერსიის, საათობრივი ზონის, ბრაუზერის ტიპის და პლაგინების, საოპერაციო სისტემის და პლატფორმის შესახებ;

ინფორმაცია, ჩვენს საიტზე, თქვენი, უნფიცირებული ლოკატორების რესურსებით (URL) ვიზიტისთაობაზე (ვიზიტების ისტორიის ჩათვლით) და თქვენი ვიზიტის დამთვრების შემდეგ (თარიღისა და დროის ჩათვლით). აგრეთვე, თქვენს მიერ მოძიებული და დათვალიერებული პროდუქცია, ვებ-გვერდის რეაგირების სისწრაფე, ჩატვირთვის დროს დაშვებული შეცდომები, ზოგიერთი გვერდის დათვალიერების ხანგრძლივობა, ინფორმაცია აღნიშნულ გვერდებზე შესრულებული ქმედებების შესახებ (დათვალიერება, დაწკაპუნება, მაუსის კურსორის მიმართვა), აგრეთვე იმ მეთოდების შესახებ, რომელიც გამოყენებული იქნა გვერდის დასატოვებლად. ასევე, ტელეფონის ნომერი, რომელიც გამოყენებული იქნა ჩვენს კომპანიაში (საოპერაციო განყოფილებაში) დასარეკად.

1.3. ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ სხვა წყაროებიდან. ჩვენ შეიძლება თქვენ შესახებ ინფორმაცია მივიღოთ, თუ თქვენ სარგებლობთ ჩვენი მართვის ქვეშ არსებული სხვა ვებ-საიტებით ან სხვა მომსახურებით, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს. ჩვენ ასევე მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს სხვა, მესამე მხარეებთან (მაგ; საქმიანი პარტნიორების ჩათვლით, რომლებიც გვაწვდიან ტექნიკური სახის მომსახურებას, გადახდების უზრუნველყოფით მომსახურებას, მოწოდების მომსახურებას, სარეკლამო ქსელების მომსახურებას, ანალიტიკური ორგანიზაციები, საძიებელი ინფორმაციის მომწოდებელი სააგენტოები) და შესაძლოა ინფორმაციის მათგან მიღება.

ინფორმაციის გამოყენება

თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, ჩვენ, ვიყენებთ შემდეგი ამოცანების შესასრულებლად:

ჩვენი ვალდებულებების შესრულება, რომლებიც წარმოიშვება თქვენთან ხელშეკრულების დადების საფუძველზე, აგრეთვე თქვენთვის, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის, პროდუქციის და მომსახურების მოწოდება, სადავო საკითხების, გადახდების აკუმულირებისა და უზუსტობების აღმოფხვრის ჩათვლით;

თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდება, ისეთი პროდუქციასა და მომსახურებებზე, რომლებსაც ჩვენ გთავაზობთ და რომლებიც ანალოგიურია თქვენს მიერ უკვე შეძენილის ან მოთხოვნილისა;

თქვენთვის, იმ უფლებების, უპირატესობების, ანაზღაურების და სხვათა მოწოდება, რომლებიც წარმოიშვება ჩვენს შორის არსებულიკონტრაქტების საფუძველზე;

თქვენს მიერ, ჩვენი კომპანიის პოლიტიკისა და მუშაობის წესების დაცვის უზრუნველყოფა;

ინფორმაციის მოწოდება თქვენთვის (ან, მესამე მხარისათვის, ნებართვის მიცემამოგაწოდონ ინფორმაცია) იმ პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ, რომლებიც, ჩვენის აზრით, თქვენთვის საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს. ინფორმაციის მოწოდება, იმ პროდუქციისა და მომსახურების ანალოგიურის თაობაზე, რომლებიც თქვენ, ადრე უკვე გქონდათ შეძენილი, განხორციელდება მხოლოდ ელექტრონული კავშირის საშუალებებით (ელ. ფოსტა და სმს). ინფორმაციის მოწოდების აღნიშნული მეთოდები, გამოყენებული იქნება მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში. თუ თქვენ, გადაიფიქრებთ და არ გსურთ, რომ თქვენი მონაცემები გამოყენებულ იქნას მსგავსი მიზნებისათვის, ან არ გსურთ, რომ თქვენი მონაცემები გადაეცეთ მესამე პირებსმ არკეტინგული მიზნებისათვის, მონიშნეთ შესაბამისი უჯრა თქვენს ექაუნთში, ან გააგზავნეთ ელექტრონული შეტყობინება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  cielingeorgia@gmail.com ან დაუკავშირდით განყოფილებას შემდეგ ტელეფონზე: +995 571 11 07 47

შეტყობინება, ჩვენი მომსახურების ტიპებში, ცვლილებების შესახებ;

დარწმუნება, იმაში რომ, ჩვენი საიტის შევსება, წარმოდგენილია იმ სახით, რომელიც ეფექტურია თქვენთვის და თქვენი კომპიუტერისათვის;

საიტისდაშიდაოპერაციებისმართვა, მათშორის, გაუმართაობისაღმოფხვრის, მონაცემთაანალიზის, ტესტირების, კვლევის, სტატისტიკურიმონაცემებისდაგამოკითხვებისჩათვლით;

ჩვენისაიტისსრულყოფა, თქვენთვისდათქვენიკომპიუტერისათვის, ინფორმაციისმაქსიმალურადეფექტურისაშუალებებითმიწოდებისმიზნით;

თუ, თქვენუკვეგააკეთეთშესაბამისიარჩევანი, ჩვენგან, მომსახურებისმისაღებად, საჭიროინტერაქტიურიფუნქციით. თქვენიუზრუნველყოფა;

ჩვენისაიტისუსაფრთხოებისუზრუნველყოფა;

თქვენთვის (დასხვებისთვისაც) უკვემოწოდებულირეკლამისეფექტურობისშეფასება, აგრეთვე, შესაბამისისარეკლამომასალებისმომავალშიმოწოდება. მათშორის, მომხმარებლებისკმაყოფილებისხარისხისშეფასებისათვისსაჭიროკველევებიდასხვა;

თქვენთვისდაჩვენისაიტისსხვამომხმარებლებისათვის, პროდუქციისადამომსახურებებისშესახებ, საინტერესოწინადადებებისადარეკომენდაციებისმომზადება;

თქვენგან, აგრეთვემარეგულირებელიდასხვაორგანიზაციებიდანმიღებულ, სათანადოდგაცხადებულიურიდიულმოთხოვნებზეპასუხებისგაცემა.

თქვენს შესახებ ინფორმაციის გაცხადება

3.1 ჩვენარვყიდით, არვაწოდებთდაარვვაჭრობთთქვენიპერსონალურიინფორმაციით.

3.2 ჩვენ, ჩვენისაქმიანობის (.2 – ინფორმაციისგამოყენება) მხრდასაჭერად, შეგვიძლიაწვდომამივცეთ, თქვენსპერსონალურმომაცემებზედამათიდამუშავებისნებადავრთოთ, ჩვენსჯგუფშიშემავალკომპანიებს (სათაოჰოლდინგიდამათშიშემავალიშვილობილიკომპანიები).

3.3 ჩვენშეგვიძლიაწვდომამივცეთ, თქვენსპერსონალურმომაცემებზედამათიდამუშავებისნებადავრთოთმესამეპირებს, მკაცრადგანსაზღვრულშემთხვევებში, მხოლოდშემდეგიმიზნებისათვის:

საქმიანიპარტნიორები: ჩვენთანანთქვენთანკონტრაქტისპირობებითდაკავშირებულიმომწოდებლები. ამასთანავე, ამკატეგორიაშიშედიანშემდეგიორგანიზაციები: გადამზიდავი, კრედიტებისამომღებისააგენტოები, ლოგისტიკურიმომსახურებისმომწოდებლები (მაგ. ტვირთისგადაზიდვა, შეფუთვადასხვა);

სარეკლამოსააგენტოებიდაქსელები, რომელთაცესმონაცემებისჭირდებათთქვენთვისდასხვებისათვისსაინტერესოსარეკლამოკამპანიებისდააქციებისარჩევისადამომსახურებისათვის. ჩვენ, სარეკლამოორგანიზაციებს, არვუმჟღავნებთისეთინფორმაციას, რომლითაცშესაძლებელიაპირისიდენტიფიცირება. თუმცა, შესაძლოამივაწოდოთზოგადიინფორმაციაჩვენიმომხმარებლებისშესახებ (მაგ. დაახლოებით 500 ადამიანმა, ასაკით 30 წლამდე, დააჭირახელიმათრეკლამას, ამათუიმდღეს). აგრეთვე, ასეთი, ზოგადიტიპისინფორმაცია, შესაძლოა, გამოვიყენოთსარეკლამოორგანიზაციებისდასახმარებლად, რათამათმოახერხონთავიანთირეკლამის, მიზნობრივიაუდიტორიისათვისმიწოდება (მაგ. ახალიკონსულტანტები-განსაზღვრულტერიტორიაზე);

მომწოდებლებიდაანალიტიკოსები, რომლებიცუზრუნველყოფენჩვენისაიტისსრულყოფასადაოპტიმიზაციას;

რეიტინგულისააგენტოები, რომელთამიზანიასაკრედიტოშეფასება, თუ, ასეთიპროცედურა, გათვალისწინებულიიქნებათქვენსადაჩვენსშორისდასადებიხელშეკრულებით;

ტექნიკურიგადაწყვეტილებებისისმომწოდებლები, რომლებიც, საშუალებასგვაძლევენჩვენ, გამოგიგზავნოთთქვენ, შეტყობინებებები (მარკეტინგული, ანმომხმარებელთაკმაყოფილებისშემსწავლელიკვლევებისშედეგებისამსახველი, თუკიასეთიინფორმაციისმიწოდებაზე, თქვენ, თანხმობაუკვეგაცხადებულიგაქვთ) შესახებ. მაგალითად, მასიურად, სმსშეტყობინებებისგაგზავნისორგანიზატორიკომპანიები.

ჩვენ, აგრეთვე, შეგვიძლიაგავანდოთთქვენიპერსონალურიმონაცემები, მესამემხარეებს, თუ:

თუჩვენვყიდით, ვყიდულობთანსხვაგზითგადავცემთრომელიმებიზნესსანაქტივს, რაშემთხვევაშიცჩვენშეიძლებაგავუმხილოთთქვენიპირადიმონაცემებიაღნიშნულიბიზნესის/აქტივებისპოტენციურმყიდველს, გამყიდველსანშემძენს;

თუჩვენსკომპანიას, ანპრაქტიკულადმთელმისაქტივებს, იძენსმესამემხარე, რაშემთხვევაშიცკომპანიისკლიენტებისპირადმონაცემთაბაზა, განიხილებამისაქტივადდაგანკუთვნილიამესამემხარისათვისგადასაცემად;

თუჩვენ, კანონმდებლობისშესაბამისად, დაგვეკისრებათქვენიპერსონალურიმონაცემებისგამხელა, ასევე, ჩვენიკომპანიისპოლიტიკებისადაწესებისდაცვისუზრუნველყოფისმიზნით, აგრეთვე, ჩვენისაკუთარიანკომპანიისკლიენტებისუფლებების, ანსხვა, მესამეპირთაუფლებებისდაცვისმიზნით. ამაშიშედისინფორმაციისგაცვლა, სხვაკომპანიებისადაორგანიზაციებთან, თაღლითობისგანთავდაცვისდასაკრედიტორისკებისშემცირებისმიზნით.

სად და როგორ ვნახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

ინფორმაციას, რომელსაცთქვენგვაწვდითდარომელსაცჩვენ, თქვენსშესახებვაგროვებთ, ინახებადაცულსერვერებზე. “ონლაინრეჟიმშიგანხორციელებულიგადახდებიდაშიფრულია SSL ტექნოლოგიებითდამუშავდებადამოუკიდებელიპროვაიდერებისმიერ. ჩვენარვინახავთდაარვაგროვებთინფორმაციასსადებეტოდასკრედიტობარათებისშესახებ, რომლებიდანაცგანხორციელებულიაონლაინტრანზაქციები.

მონაცემები, რომლებსაცჩვენ, თქვენსშესახებვაგროვებთ, შესაძლოაგადაიცესდაინახებოდესპერსონალურმონაცემთადაცვისმქონე, ადექვატურიგარანტიებისმქონესხვაქვეყნებში (ქვეყნებისჩამონათვალიდამტკიცებულიაპერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორის 2014 წლის 16 სექტემბრისბრძანება №1-ით). ისინიასევეშესაძლოადამუშავებულიიქნასკომპანიის/კომპანიებისჯგუფშიშემავალიანმომწოდებელიკომპანიისიმთანამშრომელებისმიერ, რომლებიციმყოფებიანჩამოთვლილიქვეყნებიდანრომელიმეში. აღნიშნულთანამშრომლებს, ყოველივეზემოთქმულთანერთად, შესაძლოადაევალოთ, თქვენიშეკვეთის, თქვენისაგადახადორეკვიზიტების, წარმატებისგეგმისშესაბამისადმისაღებიანაზღაურების, აგრეთვემხარდასაჭერიმომსახურებისუზრუნველყოფა. თქვენიპერსონალურიმონაცემებისმოწოდებით, თქვენ, ეთანხმებითმათშენახვას, დაცვასადადამუშავებას. ჩვენ, მივიღებთყველაქმედითზომებს, თქვენიპერსონალურიინფორმაციისადაკანონმდებლობისშესაბამისადშედგენილი, წინამდებარეპოლიტიკის, დასაცავად.

აუცილებელი სიფრთხილის დაცვის ვალდებულება

თუ, ჩვენ, მოგაწოდეთ (ანთქვენაირჩიეთ) პაროლი, რომლითაც, ჩვენისაიტისგარკვეულსეგმენტებზე (“სარეგისტრაციოჩანაწერი”) მოგეცათწვდომა, თქვენგეკისრებათპასუხისმგებლობაამპაროლისკონფიდენციალურობაზე. გთხოვთ, არავისარგაანდოთაღნიშნულიპაროლი. თუთქვენ, მესამეპირებს, გაანდობთპაროლს, თქვენ, პასუხსაგებთყველაქმედებაზე, რომელიცგანხორციელებულიქნებათქვენისააღრიცხვოჩანაწერისმეშვეობით. თუთქვენ, კარგავთთქვენსპაროლზეკონტროლისსაშუალებას, თქვენ, შესაძლოა, დაკარგოთკონტროლითქვენსპერსონალურმონაცემებზე, დათქვენისახელით, შესაძლოა, განხორციელებულიქნასიურიდიულიპასუხისმგებლობისშემცველიქმედებები. ამიტომ, თუთქვენიპაროლი, რაიმემიზეზისგამო, კომპრომეტირებულია, აუცილებელია, სასწრაფოდშეცვალოთიგიდაშეგვატყობინოთჩვენ. ჩვენ, არასოდესარვითხოვთთქვენსპაროლს, გარდამომხმარებლისსახელისიდენტიფიკაციისპროცედურისგავლისა, რაცაუცილებელიასაიტზეშესასვლელად. ჩვენითანამშრომლები, იცავენინფორმაციისდაცვისუზრუნველყოფისათვისაუცილებელვალდებულებას.

სამწუხაროდ, ინტერნეტითინფორმაციისგადაცემა, სრულიადუსაფრთხოარარის. მიუხედავადიმისა, რომჩვენიმხრიდან, ყველაზომაიქნებამიღებულითქვენიპერსონალურიინფორმაციისდასაცავად, ჩვენ, არშეგვიძლია, ჩვენსსაიტზეარსებული, თქვენიინფორმაციისსრულიუსაფრთხოებისგარანტირება. Nნებისმიერიინფორმაციისმოწოდება, თქვენირისკისქვეშხდება. თქვენგან, ინფორმაციისმიღებისშემდეგ, ჩვენ, განუხრელადდაზუსტადდავიცავთუსაფრთხოებისპროცედურებსდაზომებს, იმისათვის, რომთავიდანავიცილოთთქვენსპირადინფორმაციაზეარასანქცირებულიწვდომა.

 თქვენი უფლებები

6.1 მარკეტინგულიინფორმაცია.

თქვენუფლებაგაქვთმოიხოვოთჩვენგან, რომჩვენარდავამუშავოთთქვენიპერსონალურიინფორმაციამარკეტინგულიმიზნებისათვის. როგორცწესი, ჩვენ, წინასწარ (ინფორმაციისშეგროვებისდაწყებამდე) გატყობინებთ, ამმიზნებისათვის, თქვენიპერსონალურიინფორმაციისგამოყენებისშესაძლებლობისშესახებ. ასევე, წინასწარგატყობინებთ, თუჩვენ, შესაძლოა, თქვენიპერსონალურიინფორმაციაგადავცეთმესამემხარეს.

 6.2 ინფორმაციაზეწვდომა. დაზუსტებადაწაშლა.

თქვენ, გაქვთწვდომისუფლება, თქვენსშესახებშეგროვებულინფორმაციაზე, დაასევეგაქვთუფლება, მოითხოვოთმისიკორექტირებაანწაშლა. თუთქვენ, მიმართავთთქვენსსააღრიცხვომონაცემებს, თქვენ, გაქვთმისიუმეტესინაწილისდათვალიერების, შემოწმებისდაკორექტირებისსაშუალება. ზოგადად, ჩვენ, ხელით, არვცვლითთქვენსპერსონალურმონაცემებს, რადგანაცმათიიდენტურობისდადგენა, ჩვენიმხრიდან, დისტანციურად, შესაძლოა, რთულიაღმოჩნდეს. ამასთანავე, თქვენიპერსონალურიმონაცემებისდაზუსტებადამათშიაუცილებელიკორექტივებისოპერატიულადშეტანა, თქვენიპასუხგელობისსფეროსწარმოადგენს. თქვენიმოთხოვნისშესაბამისად, რომელიც, კომპანიისსაოპერაციოგანყოფილებაში, ელექტრონულმისამართზეუნდაგამოიგზავნოს, ჩვენ, კანონმდებლობისშესაბამისად, მაქსიმალურადოპერატიულად, დავხურავთთქვენსსააღრიცხვოჩანაწერს. ჩვენ, დახურულსააღიცხვოჩანაწერებს, თაღლითობისთავიდანაცილების, დავალიანებისამოსაღებად, სადავოსაკითხებისგადასაჭრელადდასხვაკანონმდებლობისშესაბამისიქმედებებისათვის, ვინახავთ 10 (ათი) წლისგანმავლობაში.

პერსონალური მონაცემების დამუშავების დავალებათქვენი ვალდებულებები

ვინაიდანთქვენ, ჩვენიკონსულტანტებისქსელისწევრიხართ, ჩვენ, წინამდებარედებულებისშესაბამისად, გავალებთთქვენ, ჩვენიქსელისმონაწილე, სხვაკონსულტანტებისპერსონალურიმონაცემებისდამუშავებას.

ჩვენ, გავალებთთქვენ, პერსონალურიმონაცემებისდამუშავებასიმმოცულობითდაიმმიზნებით, რომლებიცაღწერილიაწესებში”, ხოლოთქვენ, თანხმდებითდაამუშავოთაღნიშნულიმონაცემები, კანონმდებლობისშესაბამისად, კერძოდ, თქვენთვისმონდობილიინფორმაციისდამუშავებისადადაცულობისმარეგულირებელიწესებისგათვალისწინებით.

თქვენსმიერპერსონალურიინფორმაციისდამუშავებისერთადერთიმიზანია – “წესებისდებულებებისდაცვა.

კერძოდ, თქვენვალდებულნიხართ:

ვენსმიერ, თქვენთვის, მოწოდებულიპერსონალურიმონაცემები, დაამუშაოთმხოლოდდამხოლოდწინამდებარეპოლიტიკითგათვალისწინებულიდაზემოთნახსენებიმიზნებისათვის;

ამდოკუმენტშიმითითებულისაშუალებებისგარდა, სხვამეთოდეითარგანახორციელოთარანაირიქმედებები, პერსონალურიმონაცემებისშემდგომიგავრცელებისათვის (თუკანონმდებლობითსხვარამარარისგათვალისწინებული);

ჩვენიურთიერთობისშეწყვეტისშემდეგ (.. თქვენი, როგორცკონსულტანტის, რეგისტრაციისგაუქმებისშემდეგ), დაუყოვნებლივდააბრუნოთუკან, თქვენთვისმინდობილიპერსონალურიმონაცემებიდაწაშალოთისინი, ელექტრონულიინფორმაციისყველაიმმატარებლიდან, რომლებზედაცთქვენ, ზემოთნახსენებიმიზნებისგანსახორციელებლად, შესაძლოაგქონდეთისინიშენახული.

ჩვენ, ვიტოვებთ, თქვენთვისმონდობილიინფორმაციის, დაცულობისშემოწმებისუფლებას. თქვენ, ვალდებულიხართ, ჩვენგან, შესაბამისი, შეტყობინებისმიღებისთანავე, დაუყოვნებლივმოგვცეთ, ასეთიშემოწმებისჩატარებისსაშუალება.

თქვენ, აცხადებთთანხმობას, ოპერატიულადდაკორექტულადგასცეთპასუხი, ჩვენსმიერ, თქვენთვის, მონდობილიპერსონალურიმონაცემების, დამუშავებასადადაცვასთნდაკავშირებულდასმულ, ყველაკითხვას, რომლებიცდაკავშირებულიაპერსონალურიმონაცემებისდამუშავებისწინამდებარეპოლიტიკასადაწესებთან. კერძოდ, ესეხებათქვენსმიერგამოყენებულიპერსონალურიმონაცემებისდაცულობას.

ჩვენ, თქვენ, ნებასგრთავთ, დაამუშაოთპერსონალურიმონაცემები, წინამდებარეპოლიტიკითგათვალისწინებულიმოცულობითდამიზნებისათვის. კერძოდ, ელექტრონულიანდოკუმენტურისახით. აღნიშნულიმონაცემებისდამუშავებისნებას, ასევე, ვრთავთიმპირებს, რომლებიც, თანამშრომლობენთქვენთან, სამოქალაქო-საკანონმდებლოხელშეკრულებებისსაფუძველზე, იმპირობით, რომთქვენ, საკონტარქტოპირობებისსაფუძველზეადასტურებთ, რომესპირები, აკმაყოფილებენპერსონალურიმონაცემებისდაცვისყველამოთხოვნას, რომელთადაცვაცგევალებათთქვენ. ამასთანავე, აუცილებელია, ჩვენითანხმობა, ასეთორგანიზაცებთან/პირებთან (რომლებიცამუშავებენინფორმაციას) თანამშრომლობაზე.

ჩვენსშორის, არსებობსშეთანხმება, რომ, პერსონალურიმონაცემებისშემცველიფაილებისერთმანეთისათვის, საერთოქსელისსაშუალებით, გადაგზავნისას, გამოყენებულიიქნებაშიფრი, რაცპერსონალურიინფორმაციისდასაცავადგამოიყენება.

ჩვენგვაქვს, თქვენი, კონსულტანტადრეგისტრაციისგაუქმებისუფლება, თუ, თქვენ, წინამდებარეპოლიტიკისდარღვევით, გამოიყენებთპერსონალურმონაცემებს.

ჩვენ, არვაგებთპასუხს, თქვენსვალდებულებებზე, რომლებიცგაგაჩნიათ, ანწარმოგეშვებათ, მესამეპირებისწინაშე.

cookie- ფაილები

ჩვენისაიტისსხვამომხმარებლებისაგან, თქვენიგამიჯვნისმიზნით, ჩვენივებ-საიტი (ვებ-გვერდი) იყენებსე..  cookie-ფაილებს (მომხმარებლისკომპიუტერისპატარაფაილები,). მოცემულიტექნოლოგიახელსუწყობსთქვენსმიერ, ჩვენისაიტისთსარგებლობისპოზიტიურგამოცდილებას, ხოლოჩვენ, საშუალებასგვაძლევს, სრულლვყოთჩვენისაიტი. ჩვენ,  cookie-ფაილებსვიყენებთინფორმაციულინაკადისანალიზისათვის. ამასთანავე, ისინიგამოიყენებამომსახურებისინდივიდუალურიპარამეტრებისთვის, ინფორმაციისშესავსებადდარეკლამისათვის, აგრეთვე, რეკლამისეფექტურობისგანსასაზღვრად.

გარკვეული cookie-ფაილებიშეიცავენპერსონალურმონაცემებსმაგალითად, როდესაც, ხელსაჭერთუჯრასდამიმახსოვრემე”, შემდგომიშესვლისას, cookie-ფაილიიმახსოვრებსსახელს. უმრავლესობა cookie-ფაილებისა, არიმახსოვრებსმომხმარებლისმაიდენტიფიცირებელმონაცემებს. ამისნაცვლად, ისინი, იმახსოვრებენუფროზოგადინფორმაციას, ისეთსროგორიცაა: საიტზეშესვლისმეთოდი, ორიფლეიმისვებ-გვერდისგამოყენებადამომხმარებლისჩვეულებრივიადგილსამყოფელი.

ორიფლეიმიგთავაზობთგარკვეულმომსახურებას, რომელიზედაცწვდომაშესაძლებელიამხოლოდcookie-ფაილებისმეშვეობით.

ზოგადად, cookie-ფაილებიასრულებენოთხსხვადასხვაფუნქციას.

8.1 ძირითადი cookie-ფაილები

ზოგიერთი cookie-ფაილი, ძალიანმნიშვნელოვანია, ჩვენსვებ-გვერდზემუშაობისათვის. მაგალითად, ისინი, რეგისტრირებულიმომხმარებლისიდენტიფიცირებისდამთლიანვებ-გვერდზეწვდომისსაშუალებასიძლევიან. თუ, რეგისტრირებულიმომხმარებელი, გამორთავს cookie-ფაილებს, ვებ-საიტისზოგიერთგვერდზეწვდომა, მისთვისშეუძლებელიიქნება.

8.2 საექსპლუატაციო cookie-ფაილები

სხვა  cookie-ფაილები, შესაძლებელია, გამოყენებულიქნასიმისანალიზისათვის, თუროგორიყენებენმომხმარებლებივებ-საიტს, აგრეთვევებ-საიტისწარმადობისმონიტორინგისათვის. ის, საშუალებასაძლევსორიფლეიმს”, უზრუნველყოსმაღალიხარისხისმომსახურებაინდივიდულურიპარამეტრებისდაყენებით, აგრეთვე, სწრაფიიდენტიფიცირებისდანებისმიერიწარმოქმნილიპრობლემისსწრაფადგასწორებისგზით. მაგალითად, საექსპლოატაციო cookie-ფაილები, შესაძლებელია, გამოყენებულიიქნას, ყველაზეპოპულარულიგვერდებისგამოსავლენადდაიმისგანსასაზღვრად, თუზოგიერთიგვერდები, რატომიღებენშეტყობინებებსშეცდომებისშესახებ. ვებ-გვერდზე, სტუმრობისისტორიისსაფუძველზე, ეს cookie-ფაილები, შესაძლოა, გამოყენებულიიქნას, მომხმარებლისათვისსაინტერესოპროდუქტებისადამომსახურებისსახეებისგანსასაზღვრად.

8.3 ფუნქციონალური cookie-ფაილები

ფუნქციონალურიcookie-ფაილებიგამოიყენებაიმისათვის, რომორიფლეიმისვებ-გვერდმა, შეძლოსიმისდამახსოვრება, თურასირჩვესმომხმარებელი.

8.4 ქცევაზეორიენტირებულისარეკლამო cookie-ფაილები

მომხმარებლებს, ყოველთვისშეუძლიათ, უარითქვან cookie-ფაილებზე, თუ, მათიბრაუზერიამისსაშუალებასიძლევა, თუმცა, ამანშესაძლოახელიშეუშალოსმათმიერ, ორიფლეიმისზოგიერთისისტემისგამოყენებას.

დეტალურდ, იმისშესახებ, როგორშეიძლება cookie-ფაილებისგამორთვა, იხ. აქ (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

დეტალურად, იმისშესახებ, თუროგორგამოიყენება cookie-ფაილებიკომერციულსაქმიანობაში, იხ. აქ ((http://www.allaboutcookies.org/).

ცვლილებები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ჩვენს პოლიტიკაში

ნებისმიერიცვლილება, რომელიცშესაძლოაშევიდესპერსონალურმონაცემთადაცვისჩვენსპოლიტიკაში, განთავსებულიიქნებაჩვენსვებ-გვერდზედათუესაუცილებელიიქნება, გამოგეგზავნებათელფოსტით, ანსხვასაშუალებით. ინფორმაცია, ცვლილებებზე, ხელმისწვდომიიქნებაჩვენსორგანიზაციებშიც. ჩვლილებები, ძალაშიშევა, მათიგამოქვეყნებისდღიდან. პერსონალურმონაცემთადაცვისპოლიტიკაშიცვლილებისპუბლიკაციისშემდეგ, თქვენსმიერ, საიტითსარგებლობისგაგრძელება, ანშეკვეთისგანთავსება, განიხილება, როგორცთქვენითანხმობა, პოლიტიკაშიშეტანილცვლილებაზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ჩვენ, მივესალმებით, პერსონალურმონაცემთადაცვისპოლიტიკასთანდაკავშირებულკითხვებს, კომენტარებსდამოთხოვნებს.

თუთქვენდარწმუნებულიხართ, რომ, ჩვენდავარღვიეთპერსონალურმონაცემთადაცვისწინამდებარეპოლიტიკა, მოგვწერეთაღნიშნულ cielingeorgia@gmail.com  მისამართზეანდარეკეთჩვენიკომპანიისსაოპერაციოგანყოფილებაში, შემდეგნომერზე  571 11 07 47 ამასთანავე, გთხოვთ, რაცშეიძლებადეტალურადაღწეროთ, თქვენიმოსაზრებით/რწმენით, რაგზითდაირღვაპერსონალურმონაცემთადაცვისწინამდებარეპოლიტიკა. ჩვენ, ოპერატიულადგანვიხილავთთქვენსსაჩივარს.

პუბლიკაციისთარიღი: 28 თებერვალი, 2016 წელი.

ინტერნეტისმომხმარებელთამიერსაიტის www.ciel.ge–is  გამოყენებისსაერთოწესები

ახლანდელისამომხმარებლოშეთანხმება (შემდგომშიმოხსენიებულიშეთანხმება) აწესებსპირობებსადაწესებსსაიტ mytechnica.ge-  (შემდგომშიმოხსენიებულისაიტი) გამოყენებისათვის, მათშორის:

საიტზეგანთავსებულიმასალებისგამოყენებისპირობები;

მომხმარებლებისმიერსაიტზემასალებისგანთავსებისპირობები (ტექსტურიმასალები, გამოსახულებები, კომენტარებიდაა..) .

მომხმარებლისმიერსაიტისგამოყენებაგულისხმობს, რომეთანხმებადავალდებულებასიღებსდაიცვასმოცემულიშეთახმების, ქვემოთჩამოთვლილიყველაპირობა. მიმდინარეშეთანხმებანაწილობრივანმლიანობაშიშეიძლებაშეიცვალოსნებისმიერდროს, ყველანაირიგაფრთხილებისგარეშე. შეთანხმებისრედაქტირებულივერსიაძალაშიშედისსაიტზეგამოქვეყნებისმომენტიდან.

2.  mytechnica.ge-  მასალებისგამოყენებისპირობა

2.1 საიტიშეიცავსმასალებს, რომლებიცდაცულიასაავტოროუფლებებით, სავაჭრონიშნითადაკანონითდაცულისხვამასალებით, ასევე, მაგრამარამხოლოდტექსტები, ფოტომასალა, ვიდეომასალა, გრაფიკულიგამოსახულებები, მუსიკალურიდახმოვანინაწარმოები.

ამასთანსაიტზეარსებულიყველაინფორმაციადაცულიასაავტოროუფლებით, შექმნილიკოლექტიურიშემოქმედებითიმუშაობისშედეგადსაქართველოსკანონმდებლობისმიხედვითსაავტოროდამასთანდაახლოებულიუფლებებისშესახებ.

ciel.ge- ეკუთვნისსაავტოროუფლებაგამოიყენოსსაიტზეგანთავსებულიმასალები (მათშორისმოახდინოსშერჩევის, განთავსების, სისტემატიზაციისდამონაცემებისგადაკეთების, უფლება), გარდასაიტზეგანთავსებულიცალკეულიმასალებისა, რომლებშიცაღნიშნულიასხვაპირისანორგანიზაციისსაავტოროუფლება.

შეთანხმებისმოცემულგანყოფილებაშიმითითებულიმდგომარეობაითვალისწინებსინდ/მეწარმე მალხაზ ტაბაღუა“–სადამესამეპირებისუფლებებისდაცვას, რომლებსაცგააჩნიათუფლებებისაიტზეგამოქვეყნებულმასალების („კონტენტზე“) გამოყენებაზე. ამასთანყველაესპიროვნებაუფლებამოსილიაგამოიყენოსსაკუთარიუფლებები, მითითებულიმოცემულშეთანხმებაში, დამოუკიდებლად.

2.2 მომხმარებელსარაქვსუფლებაშეიტანოსცვლილება, მონაწილეობამიიღოსგაყიდვასადაგაცვლაში, არაქვსუფლებასაიტზეარსებულიინფორმაციისმეშვეობითაწარმოოსმასალა, ნაწილობრივანმთლიანობაში, გარადაიმშემთქვევისა, როდესაცნებადართულიაადმინისტრაციისმიერ.

2.2 მომხმარებელსშეუძლიაგადმოწეროსსაიტზეგანთავსებულისაავტოროუფლებებითდაცულიინფორმაცია, მაგრამუფლებამოსილიაგამოიყენოსიგიმხოლოდპირადიმოხმარებისათვის.

2.3 საიტზეარსებულიინფორმაციისსხვავებგვერდზეგამოყენებისაუცილებელიპირობაა, ადმინისტრაციისაგანთანხმობისმიღებადასტატიისგანთავსებისადგილზეუშუალოდიმგვერდისმისამართისმითითება, რომლიდანაცარისაღებულიინფორმაცია.

მასალებისსაიტზეგანთავსებისწესი

3.1 გამოქვეყნებულიმასალებიუნდაშეესაბამებოდესქართულიმართლწერისნორმებს. მიუღებელიამასალებისგამოქვეყნებაორთოგრაფიული, პუნქტუაციურიდასინტაქსურიშეცდომებით, ბარბარიზმებითდაჟარგონებითთუამას არმოითხოვსკონტექსტი.

3.2 გამოქვეყნებულიმასალისსათაურიუნდაიყოსინფორმაციულიდაშეესაბამებოდესგამოქვეყნებულიმასალისშინაარსს.

3.3 აკრძალულიამასალისშეუსაბამოკატეგორიაშიგამოქვეყნება.

3.4 აკრძალულიამასალისისეთისახითმიწოდება, რამაცმომხმარებელიშეიძლებაშეიყვანოსშეცდომაში.

3.5 ზოგიერთიავტორიუფლებასიძლევა, მისმიერშექმნილისტატია, შესაბამისიწყაროსმითითებითანმისგარეშეგავრცელდესმესამეპირებისმიერ, რამაცშესაძლოაგანაპირობოსსხვადასხვამომხმარებლებისმიერ rogor.ge-ზეიდენტურიმასალებისანუდუბლიკატებისგანთავსება. მესამეპირებისსაავტოროუფლებებისდარღვევისგარეშე, მასალის rogor.ge-ზეგანთავსებისშემთხვევაში, საიტისფარგლებშიმისავტორადითვლებაისმომხმარებელი, რომელმაცპირველადგამოაქვეყნააღნიშნულიმასალადააკრძალულიაიგივემასალისსხვამომხმარებლისმიერხელმეორედგანთავსება.

დუბლიკატადარჩაითვლებაუკვეარსებულმასალაზემნიშვნელოვნადუკეთესიხარისხისანალოგისგამოქვეყნება.

აკრძალულიშინაარსისმქონემასალებიდაკომენტარები

4.1 ძალადობაანძალადობისკენმოწოდება.

4.2 რასობრივი, ეთნიკური, სოციალური, რელიგიური, სქესობრივიანსხვანებისმიერისახისსიძულვილისგაღვივებაანდისკრიმინაციისპროპაგანდა.

4.3 დამთრგუნველიდაშემზარავიეფექტისმქონემასალებისგამოქვეყნება, როგორიცააადამიანისსიკვდილის, წამების, სასტიკადმოპყრობის, დასახიჩრებისდასხვასცენები.

4.4 მცდარიინფორმაციისგავრცელებასაზოგადოებისშეცდომაშიშეყვანისმიზნით

4.5 უცენზუროლექსიკა, მათშორისშეფარულისახითდაშეურაცხმყოფელიგამონათქვამებიგამოქვეყნებულმასალებში.

4.6 სახელმწიფოდაკომერციულისაიდუმლოებისგამჟღავნება.

4.7 პირისსაკონტაქტოინფორმაციის (საცხოვრებელიადგილი, ტელეფონისნომერი, პირადობისმოწმობისმონაცემებიდაა..) განსაჯაროება, თუკიამასარმოითხოვსსაზოგადოებრივიინტერესები.

4.8 საავტოროუფლებებისდარღვევასხვისისტატიისგამოქვეყნება.

4.9 აკრძალულიაისეთიხასიათისმასალების / კომენტარების / ბმულებისგანთავსება, რომელთაერთადერთიმიზანიაგარკვეულიპროდუქტებისდამომსახურებისრეკლამირება / გაყიდვადარომლებიცკავშირშიარარიანგამოქვეყნებულმასალასთან.

4.10 აკრძალულიააზრსმოკლებული, უშინაარსო, უსარგებლოდაუინტერესომასალების / კომენტარებისგამოქვეყნება.

4.11 აკრძალულიამასალისარასამართლიანადგასაჩივრება.

4.12 ავტორისმიერუცენზუროლექსიკის, მათშორისშეფარულისახითდაშეურაცხმყოფელიგამონათქვამებისგამოყენებამასალებში, კომენტარებშიანწერილებში.

5. რეგისტრაციისპირობები

5.1 აკრძალულიამომხმარებლისსახელშიუხამსი / უცენზურო, ასევეისეთიშინაარსისსიტყვებისგამოყენება, რომელიცშეიცავსადამიანთადისკრიმინაციისპროპაგანდასრასობრივი, ეთნიკურ, რელიგიური, სქესობრივიდასოციალურინიშნით.

5.2 აკრძალულიასაკუთარითავის ciel.ge- თანამშრომლად, სხვაპირადთუორგანიზაციისწარმომადგენლადწარმოჩენადაისეთისახელისდარეგისტრირება, რამაცშეიძლებაშეცდომაშიშეიყვანოსსხვამომხმარებლები (მაგ.: ცნობილიდასაჯაროფიგურებისსახელები, ორგანიზაციისდასახელებები, ადმინისტრატორი, მოდერატორიდაა..).

5.3 რეგისტრაციისასაუცილებელიამოქმედიელ-ფოსტისმითითება.

5.4 აკრძალულიაერთიმომხმარებლისმიერერთზემეტიანგარიშისშექმნაანგამოყენება.

5.5   ciel.ge-  ადმინისტრაციაუფლებამოსილია, ყოველგვარიგაფრთხილებისგარეშეგააუქმოსამმუხლშიმოცემულიწესებისდარღვევითდარეგისტრირებულიმომხმარებლისსახელი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксклюзивные женские и мужские ароматы в онлайн магазине CIEL

Знакомьтесь: Интернет-магазин женской и мужской парфюмерии от Российской компании CIEL. Среди достойных парфюмерных брендов, в Грузии появилась восходящая звезда - парфюмерно-косметическая компания CIEL! Добро пожаловать в мир красивых ароматов и косметики!

Мы гарантируем, что Вам с первого вдоха понравятся наши ароматы. В каталоге вы найдете более 153 ароматов для мужчин и женщин, а также премиальную косметику для ухода за лицом, телом и волосами.

Станьте VIP-клиентом со скидкой до 20% на всю продукцию круглый год. Получите высокие баллы, кеш-бэк за покупки и много подарков! Получите назад Ваши деньги в случае неудовлетворенности качеством продукта. Доставка по Тбилиси - бесплатная. Благодарим Вас, что посетили нас и желаем приятных покупок!