ვინ ვართ ჩვენ

მე “ინდ/მეწარმე მალხაზ ტაბაღუა”,  ვხელმძღვანელობ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პრინციპით

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წინამდებარე პოლიტიკა, კომპანიის ვებ-გვერდისა და სხვა დოკუმენტების იმ პირობებთან დაწესებთან ერთობლიობაში, რომლებსაც ვეყრდნობით, წარმოადგენენ იმ საფუძველს, რომელზეც ხორციელდება თქვენი, ან თქვენს მიერ მოწოდებული, იმ პერსონალური მონაცემების შეგროვება, რომელთაც ჩვენ დავამუშავებთ. გთხოვთ, გაეცნოთ წინამდებარე დოკუმენტს, იმისათვის რომ წარმოდგენა იქონიოთ იმის შესახებ, თუ რა პრინციპზეა აგებული მუშაობა, თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან და ჩვენ, როგორ ვიყენებთ მათ. თქვენი პერსონალური მონაცემების მოწოდებისას, ელექტრონული (კომპანიის საიტზე), ან დოკუმენტური ფორმით (კომპანიის ოფისში) რეგისტრაციით, თქვენ ეთანხმებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, წინამდებარე პოლიტიკაში გაცხადებულ დებულებებს.

 

ქვეყანაში არსებული პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონის (საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, დოკუმენტის ნომერი 5669, მიღების თარიღი 28/12/2011) დაცულობის მიზნებისათვის, პერსონალურ მონაცემთა ოპერატორად გვევლინება “ინდ/მეწარმე მალხაზ ტაბაღუა“, რომლის მისამართია: საქართველო. ზუგდიდი, 2100.  ჭავჭავაძის ქ 115.

 

ჩვენ, მონაცემებს ვამუშავებთ კანონმდებლობის დაცვით. მონაცემთა დამუშავების მიზანია – ჩვენი ვალდებულებების შესრულება და ჩვენი უფლებების დაცვა, რომლებიც წარმოიშვება თქვენი რეგისტრაციისას. ჩვენს მიერ მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება წინამდებარე პოლიტიკის წესების დაცვით.

 

 

ინფორმაცია, რომელიც, ჩვენ შესაძლოა მივიღოთ თქვენგან, თქვენს შესახებ, შეიძლება დავამუშავოთ შემდეგი მონაცემები:

 

 

1.1 ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მოგვაწოდებთ ჩვენ. თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ, ჩვენს საიტზე www.ciel.ge სარეგისტრაციო ფორმის შევსებით, წერილობით, ელექტრონული ფოსტით ან სხვა. აქ, მოიაზრება ის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ, გვაწვდით ჩვენ, ჩვენს საიტზე რეგისტრაცისას (როდესაც რეგისტრირდებით მომხმარებლის სტატუსით), პროდუქციის მოძიებისას, შეკვეთის განთავსებისას, სოციალურ ქსელებში ან ჩვენს საიტზე ორგანიზებულ განხილვაში ან სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებისას, კონკურსებში, პრომოაქციებში ან კვლევებში მონაწილეობისას, აგრეთვე ჩვენს საიტზე არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მოწოდებისას. ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ, გვაწოდებთ ჩვენ, შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

 

სახელი, გვარი

 

დაბადების თარიღი

 

Address

ელექტრონული ფოსტის მისამართი

 

სტაციონალური და მობილური ტელეფონის ნომერი

 

პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი

 

საბანკო რეკვიზიტები

 

 

თქვენი მეურვის სახელი და გვარი (თუ თქვენ არასრულწლოვანი ხართ)

ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ, მოგვაწოდებთ ზემოხსენებულ მონაცემებს. თუმცა, თუ თქვენ, არ გსურთ ჩვენთვის, თქვენი პირადი ინფორმაციის გამხელა, გთხოვთ ნუ მოგვაწოდებთ პირად ინფორმაციას. ამასთანავე, გთხოვთ გაითვალისიწნოთ, რომ აღნიშნული ინფორმაციiს მოუწოდებლობის შემთხვევაში, ცალკეულ შემთხვევებში, ჩვენ ვერ შევძლებთ მოგაწოდოთ თქვენს მიერ მოთხოვნილი მომსახურებები

 

1.2 ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ. ჩვენ ვინახავთ ისტორიას თქვენი შესყიდვების შესახებ, მონაცემებს ჩვენი კონსულტანტების ქსელში, ჩვენს საიტზე, თქვენი ნებისმიერი სტუმრობისას, ჩვენ შეგვიძლია ავტომატურად მოვიძიოთ შემდეგი ინფორმაცია:

ტექნიკური ინფორმაცია, იმ ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართის (I) ჩათვლით, რომელიც გამოყენებული იქნა თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ ქსელში ჩასართავად, აგრეთვე, ინფორმაცია თქვენი (მომხმარებლის) სახელის, ტიპის და ბრაუზერის ვერსიის, საათობრივი ზონის, ბრაუზერის ტიპის და პლაგინების, საოპერაციო სისტემის და პლატფორმის შესახებ;

ინფორმაცია, ჩვენს საიტზე, თქვენი, უნფიცირებული ლოკატორების რესურსებით (URL) ვიზიტისთაობაზე (ვიზიტების ისტორიის ჩათვლით) და თქვენი ვიზიტის დამთვრების შემდეგ (თარიღისა და დროის ჩათვლით). აგრეთვე, თქვენს მიერ მოძიებული და დათვალიერებული პროდუქცია, ვებ-გვერდის რეაგირების სისწრაფე, ჩატვირთვის დროს დაშვებული შეცდომები, ზოგიერთი გვერდის დათვალიერების ხანგრძლივობა, ინფორმაცია აღნიშნულ გვერდებზე შესრულებული ქმედებების შესახებ (დათვალიერება, დაწკაპუნება, მაუსის კურსორის მიმართვა), აგრეთვე იმ მეთოდების შესახებ, რომელიც გამოყენებული იქნა გვერდის დასატოვებლად. ასევე, ტელეფონის ნომერი, რომელიც გამოყენებული იქნა ჩვენს კომპანიაში (საოპერაციო განყოფილებაში) დასარეკად.

1.3. ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ სხვა წყაროებიდან. ჩვენ შეიძლება თქვენ შესახებ ინფორმაცია მივიღოთ, თუ თქვენ სარგებლობთ ჩვენი მართვის ქვეშ არსებული სხვა ვებ-საიტებით ან სხვა მომსახურებით, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს. ჩვენ ასევე მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს სხვა, მესამე მხარეებთან (მაგ; საქმიანი პარტნიორების ჩათვლით, რომლებიც გვაწვდიან ტექნიკური სახის მომსახურებას, გადახდების უზრუნველყოფით მომსახურებას, მოწოდების მომსახურებას, სარეკლამო ქსელების მომსახურებას, ანალიტიკური ორგანიზაციები, საძიებელი ინფორმაციის მომწოდებელი სააგენტოები) და შესაძლოა ინფორმაციის მათგან მიღება.

 

ინფორმაციის გამოყენება

თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, ჩვენ, ვიყენებთ შემდეგი ამოცანების შესასრულებლად:

ჩვენი ვალდებულებების შესრულება, რომლებიც წარმოიშვება თქვენთან ხელშეკრულების დადების საფუძველზე, აგრეთვე თქვენთვის, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის, პროდუქციის და მომსახურების მოწოდება, სადავო საკითხების, გადახდების აკუმულირებისა და უზუსტობების აღმოფხვრის ჩათვლით;

თქვენთვის ინფორმაციის მოწოდება, ისეთი პროდუქციასა და მომსახურებებზე, რომლებსაც ჩვენ გთავაზობთ და რომლებიც ანალოგიურია თქვენს მიერ უკვე შეძენილის ან მოთხოვნილისა;

თქვენთვის, იმ უფლებების, უპირატესობების, ანაზღაურების და სხვათა მოწოდება, რომლებიც წარმოიშვება ჩვენს შორის არსებულიკონტრაქტების საფუძველზე;

თქვენს მიერ, ჩვენი კომპანიის პოლიტიკისა და მუშაობის წესების დაცვის უზრუნველყოფა;

ინფორმაციის მოწოდება თქვენთვის (ან, მესამე მხარისათვის, ნებართვის მიცემა – მოგაწოდონ ინფორმაცია) იმ პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ, რომლებიც, ჩვენის აზრით, თქვენთვის საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს. ინფორმაციის მოწოდება, იმ პროდუქციისა და მომსახურების ანალოგიურის თაობაზე, რომლებიც თქვენ, ადრე უკვე გქონდათ შეძენილი, განხორციელდება მხოლოდ ელექტრონული კავშირის საშუალებებით (ელ. ფოსტა და სმს). ინფორმაციის მოწოდების აღნიშნული მეთოდები, გამოყენებული იქნება მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში. თუ თქვენ, გადაიფიქრებთ და არ გსურთ, რომ თქვენი მონაცემები გამოყენებულ იქნას მსგავსი მიზნებისათვის, ან არ გსურთ, რომ თქვენი მონაცემები გადაეცეთ მესამე პირებსმ არკეტინგული მიზნებისათვის, მონიშნეთ შესაბამისი უჯრა თქვენს ექაუნთში, ან გააგზავნეთ ელექტრონული შეტყობინება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  cielingeorgia@gmail.com ან დაუკავშირდით განყოფილებას შემდეგ ტელეფონზე: +995 571 11 07 47

შეტყობინება, ჩვენი მომსახურების ტიპებში, ცვლილებების შესახებ;

დარწმუნება, იმაში რომ, ჩვენი საიტის შევსება, წარმოდგენილია იმ სახით, რომელიც ეფექტურია თქვენთვის და თქვენი კომპიუტერისათვის;

საიტისდაშიდაოპერაციებისმართვა, მათშორის, გაუმართაობის აღმოფხვრის, მონაცემთა ანალიზის, ტესტირების, კვლევის, სტატისტიკური მონაცემების და გამოკითხვების ჩათვლით;

ჩვენი საიტის სრულყოფა, თქვენთვის და თქვენიკომპიუტერისათვის, ინფორმაციის მაქსიმალურად ეფექტური საშუალებებით მიწოდების მიზნით;

თუ, თქვენ უკვე გააკეთეთ შესაბამისი არჩევანი, ჩვენგან, მომსახურების მისაღებად, საჭირო ინტერაქტიური ფუნქციით. თქვენი უზრუნველყოფა;

ჩვენი საიტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;

თქვენთვის (და სხვებისთვისაც) უკვე მოწოდებული რეკლამის ეფექტურობის შეფასება, აგრეთვე, შესაბამისი სარეკლამო მასალების მომავალში მოწოდება. მათ შორის, მომხმარებლებისკმაყოფილებისხარისხისშეფასებისათვისსაჭიროკველევებიდასხვა;

თქვენთვისდაჩვენისაიტისსხვამომხმარებლებისათვის, პროდუქციისადამომსახურებებისშესახებ, საინტერესოწინადადებებისადარეკომენდაციებისმომზადება;

თქვენგან, აგრეთვემარეგულირებელიდასხვაორგანიზაციებიდანმიღებულ, სათანადოდგაცხადებულიურიდიულმოთხოვნებზეპასუხებისგაცემა.

5.2 აკრძალულიასაკუთარითავის ciel.ge-ს თანამშრომლად, სხვაპირადთუორგანიზაციისწარმომადგენლადწარმოჩენადაისეთისახელისდარეგისტრირება, რამაცშეიძლებაშეცდომაშიშეიყვანოსსხვამომხმარებლები (მაგ.: ცნობილიდასაჯაროფიგურებისსახელები, ორგანიზაციისდასახელებები, ადმინისტრატორი, მოდერატორიდაა.შ.).

5.3 რეგისტრაციისას აუცილებელია მოქმედი ელ-ფოსტის მითითება.

5.4 აკრძალულია ერთი მომხმარებლის მიერ ერთზე მეტი ანგარიშის შექმნა ან გამოყენება.

5.5   ciel.ge-ს  ადმინისტრაცია უფლებამოსილია, ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე გააუქმოს ამ მუხლში მოცემული წესების დარღვევით დარეგისტრირებული მომხმარებლის სახელი.