კანონისმიერი გარანტია

თუ ნივთი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის შეცვლა, ფასის შემცირება)ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან.

საქონლის შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებაა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელმა მოვაჭრეს თავდაპირველად უნდა მოსთხოვოს საქონლის შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.

იმის განსაზღვრისას, თუ რამდენად არათანაზომიერია ან შეუსაბამოდ დიდია ხარჯი, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) საქონლის ან მომსახურების ფასი მისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის შემთხვევაში;

ბ) საქონლის ან მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შეუსაბამობის ხარისხი;

გ) საქონლის ნაკლის მომხმარებლისთვის შეფერხების შექმნის გარეშე აღმოფხვრის ალტერნატიული შესაძლებლობა.

საქონელი  შეცვლილი უნდა იქნეს გონივრულ ვადაში, ისე, რომ მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება საქონლის ბუნებისა და იმ მიზნის გათვალისწინებით, რომლისთვისაც მან ეს საქონელი შეიძინა.

ნაკლის მქონე პროდუქციაზე ნაკლის აღმოფხვრა ან შეცვლა/უკან დაბრუნების მოთხოვნის უფლება მომხმარებელს აქვს ნაკლის მქონე საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 2 წლის ვადაში. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი მისი მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ ეს შესაძლებელია საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში, მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.

მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:

 • საქონლის შეცვლა შეუძლებელია, თუ;
 • მომხმარებელს არ აქვს სურვილი გადაცვალოს საქონელი ნებისმიერ სხვა იმავე ან მეტი ღირებულების პროდუქციაში (თანხის სხვაობას მომხმარებელი თავად ამატებს);
 • მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;
 • მოვაჭრის მიერ საქონლის შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.

მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.

მოვაჭრე ვალდებულია მომხმარებელს დასაბრუნებელი თანხა გადაურიცხოს სრულად მის კუთვნილ საბანკო ანგარიშზე, არაუგვიანეს მიმართვიდან 14 სამუშაო დღისა.

 

კანონისმიერი გარანტია არ ვრცელდება მეწარმე/იურიდიულ პირებზე.

გთხოვთ, გაითვალისწონოთ:

 • განვადებით შეძენის შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ბანკის პოლიტიკა შეცვლის/დაბრუნების პრიობები;
 • მაღაზიას უნდა მიმართოს უშუალოდ იმ პირმა, ვის მიერაც გაკეთდა შენაძენი, თან იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და გადახდის დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტი;
 • მომხმარებელმა შეცვლის/დაბრუნების მოთხოვნით უნდა მიმართოს მაღაზიის მენეჯერს/კოორდინატორს;
 • თანხა დაბრუნდება იმ პიროვბნების/მოქალაქის საბანკო ანგარიშზე, ვისი სახელითაც მოხდა შენაძენის გაკეთება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კომპანიასა და მოხმარებელს შორის შედგა დამატებითი შეთანხმება;
 • მომხმარებელს დაუბრუნდება მის მიერ შეძენის მომენტში გადახდილი თანხის ზუსტი ოდენობა;
 • შეძენისას მიღებული საჩუქრები, ვაუჩერები და სხვა ნივთები უნდა დაბრუნდეს საქონელთან ერთად, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი ღირებულება გამოაკლდება დასაბრუნებელ თანხას. საჩუქრების ღირებულებად ჩაითვლება მოვაჭრის ქსელში აღნიშნული ნივთის მიმდინარე ღირებულება

ნივთის შეცვლა/დაბრუნება არ მოხდება თუ:

 • საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან;
 • პროდუქციის გამოყენება უნდა მოხდეს ინსტრუქციების, გაფრთხილებების და მითითებების მკაცრად დაცვით. ყოველთვის უნდა შეამოწმოთ პროდუქციის ინგრედიენტები, ალერგიული რეაქციების თავიდან ასაცილებლად. საიტზე მოცემული ინფორმაცია ვერ ჩაანაცვლებს პროფესიულ სამედიცინო რჩევას: საიტი მხოლოდ თავის მოვლის საშუალებების სპეციალიზებული ონლაინ მაღაზიაა. გთხოვთ წინასწარ გაიაროთ კონსულტაცია ექიმთან საიტიდან მიღებული პროდუქტის ან ინფორმაციის გამოყენებაზე. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს თქვენი ექიმი.
 • „სიელი“ ვერ გასცემს პასუხს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე და საიტი ვერ ჩაანაცვლებს პროფესიულ საინფორმაციო რესურსს ჯანდაცვის სფეროში. „სიელი“ არ ასრულებს ექიმის ფუნქციებს და საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ეს არ იგულისხმება. საიტზე განზრახ არ არის განთავსებული ინფორმაცია დანიშნულებით გასაცემ მედიკამენტებზე და მკურნალობაზე. სამედიცინო დახმარებისთვის დაუყოვნებივ მიმართეთ 112-ს ან ექიმს.

ინფორმაცია ფერების შესახებ

მიუხედავად იმისა, რომ „სიელი“-ს დიზაინერები ცდილობენ პროდუქციის ფერების გადმოცემას: ტონალური კრემების ტონი, თვალის ჩრდილების პალიტრა, კოსნილერები, რუმიანა, პუდრი,  ჰაილაითერი, ტუჩის საცხები,  თქვენ მიერ აღქმული ფერები დამოკიდებულია თქვენს მონიტორზე, მობილურ მოწყობილობაზე და შესაძლოა არ იყოს ზუსტი.